Teemat

Inhimillistä perhe- ja lapsipolitiikkaa

Talous tasapainoon: tutkimus ja koulutus, työ ja yrittäjyys

Metsien, soiden ja puhtaiden vesien puolesta

Ilmastonmuutokselle jarrut

Hyvät peruspalvelut

Inhimillistä perhe- ja lapsipolitiikkaa

Lapset ja nuoriso

 • Lapsiperheillä on toimeentulo usein tiukoilla. Vähennetään lapsiperheköyhyyttä ja huomioidaan lapsen etu päätöksissä.
 • Hyvä päivähoito ja koulutuksen laatutaso on turvattava. Jokaiselle lapselle taataan mahdollisuus harrastaa ja luokkakokoja pienennetään. Huolehditaan oppilashuollon resursseista ja oppilaiden tuen tarpeista.
 • Panostetaan syrjäytyneisyyden ehkäisyyn: perheitä on tuettava ajoissa, lapsi- ja nuorisotyö, kirjastot, asukaspuistot.
 • Vähennetään nuorisotyöttömyyttä ja varmistetaan nuorille harjoittelupaikkoja.

Vanhukset

 • Arvokas vanhuus on turvattava. Vanhusten hoivaan tarvitaan enemmän hoitavia käsiä. Varmistetaan kotiin vietävien palvelujen resurssit. Varmistetaan vanhusten palvelutalojen ja hoivakotien toiminnan korkea laatu.
 • Omaishoitajien asemaa on parannettava, reilumpi korvaus ja vapaapäiviä.

Vammaiset

 • Vammaisten ihmisoikeudet: osallisuus, esteettömyys, työ ja toimivat palvelut on taattava. Kuljetuspalvelut on laitettava kuntoon.  

Talous tasapainoon: tutkimus ja koulutus, työ ja yrittäjyys 

Kuntatalous

 • Huolehditaan kunnan elinvoimapolitiikasta ja kannustetaan yrittämään, jotta saamme uutta kasvua ja työpaikkoja. Sujuvoitetaan lupamenettelyjä ja varmistetaan kaavoituksessa toimitiloja. Tarjotaan monipuolista yritysneuvontaa.
 • Tutkimuksen ja innovaatioiden edistämisellä kansantalouden pohja vahvistuu. Edistetään Espoon ja Aalto yliopiston sekä muiden korkeakoulujen yhteisiä kumppanuushankkeita.
 • Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, jotta tuotetaan palveluja tehokkaammin ja fiksummin.
 • Täystyöllisyyteen on pyrittävä, myös osatyökykyiset on otettava mukaan työelämään. Espoolla on suuri vastuu työllistäjänä.

Metsien, soiden ja puhtaiden vesien puolesta

Viheralueet ja kaupunkipuistot

 • Laajat yhtenäiset metsäalueet on säilytettävä. Ennallistetaan suo- ja pienvesiluontoa luonnontilaan. Luonnon lajikirjon suojeluun lisää resursseja.
 • Turvataan espoolaisten rakastamat lähiviheralueet kaavoituksessa.
 • Keskuspuisto, Nuuksio ja monet muut Espoon arvokohteet on suojeltava nakertamiselta.
 • Varmistetaan kaikille alueille hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet, ulkoilureitit, kuntoilupisteet ja koirapuistot.

Itämeri, järvet ja pienvedet

 • Itämeri on aarre, sen pelastaminen vaatii toimia myös kunnalta.
 • Suositaan luomua ja luovutaan liikalannoituksesta. Laitetaan suojavyöhykkeet ja suojakosteikot pellon laitaan. Panostetaan Espoon järvien kunnostuksiin.
 • Pidetään huolta puroista, jokivesistä ja kalakannoista. Toteutetaan kalatiestrategia Espoossa, lisää kalaväyliä kutujokiin. Puretaan vaelluskalojen nousuesteitä ja varmistetaan resurssit kunnostuksiin.

Ilmastonmuutokselle jarrut

 • Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurimpia haasteita ja sitä on hillittävä. Ympäristön suojelu on pidemmän päälle myös talouden ja työllisyyden etu.
 • Espoossa voimme olla edelläkävijöitä monissa innovatiivisissa ratkaisuissa. Ruokapalveluissa voimme lisätä kasvisten käyttöä. Kouluruokailussa on syytä lisätä myös kotimaisen kalan käyttöä ja vähentää samalla Itämeren ravinnepäästöjä.
 • Energian säästö on kaiken a ja o: vähennetään kulutusta, käytetään kehittynyttä tekniikkaa, edistettävä innovaatioita, ympäristöystävällisyyteen liittyvää yritystoimintaa, älykkäiden sähköverkkojen kehitystä, energian varastointia yms.
 • Luovutaan fossiilisista polttoaineista. Edistetään kunnan kaavoituksessa uusiutuvan energian ratkaisuja.
 • Kierrätys, kiertotalous, materiaalin hyötykäyttö.
 • Vahvistetaan hiilinieluja turvaamalla espoolaisten rakastamat metsät.
 • Enemmän joukkoliikennettä, enemmän raideliikennettä. Joukkoliikenteen lippujen hintoja tulee alentaa sekä joukkoliikenteen vuoroja ja yhteyksiä lisätä.
 • Tehdään kunnianhimoiset ja tavoitteelliset ympäristöstrategiat.

Hyvät peruspalvelut

Terveys

 • Terveyskeskuksista on saatava parempaa hoitoa ja lääkärille päästävä, kun on tarve. Julkisia palveluja on parannettava.
 • Ostopalvelut ovat hyvä lisä täydentämään sote-alueen tuottamia palveluja ja se tukee paikallistaloutta. Palvelusetelit lisäävät asukkaiden valinnan vapautta. Aluevaltuuston on kuitenkin varmistettava, että julkisiin sotepalveluihin pääsee helposti ja vaivattomasti.
 • Panostetaan ennaltaehkäisyyn, jotta ongelmat hoidetaan ennen raskaampien hoitojen ja toimenpiteiden tarvetta.
 • Mielenterveyspotilaiden on päästävä hoitoon. Vahvistetaan terapiaa ja matalan kynnyksen palveluja.
 • Tärkeät palvelut ovat lähellä. Suositaan lähiliikuntaa ja säästetään lähikirjastot ja leikkipuistot.
 • Kouluterveydenhoito, neuvolat, hyvä kouluruoka. Pidetään näistä kiinni.

Yhteisöllisyys

 • Yksinäisyys kohtaa monia, yhteisöllisyyttä on lisättävä kaikin keinoin: viihtyisät asuinympäristöt, yhteisiä tiloja, kirjastoja, kulttuuria kaikille.
 • Olemme kaikki tasa-arvoisia ikään, sukupuoleen ja fyysisiin ominaisuuksiin katsomatta.
 • Stop syrjinnälle ja kiusaamiselle.
 • Parannetaan asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com