Kirjallinen kysymys: Ensi- ja turvakotien liiton päihdekuntoutustoiminnan turvaaminen

Eduskunta-aloitteet • 06.02.2012

Eduskunnan puhemiehelle

Ensikodissa varmistetaan turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tuetaan äitiä päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Äitien päihdeongelmiin erikoistuneissa Pidä kiinni -hoitoyksiköissä on ollut kuntoutettavana yli tuhat äitiä ja perhettä kymmenen vuoden aikana. Suuri osa äideistä kuntoutuu niin hyvin, ettei lapsen huostaanottoa tarvita. Siinäkin tapauksessa, että päädytään sijoitusratkaisuun, hoito on ollut tärkeää vauvan alkuvaiheiden turvaamiseksi. Raskauden aikana aloitettu hoito on vauvan terveyden kannalta erityisen merkittävää, sillä keskushermosto kehittyy voimakkaimmin sikiöaikana ja kolmena ensimmäisenä elinvuotena.

Ensikotien yhteydessä toimivien avopalveluyksiköiden tehtävä on turvata riittävän pitkä ja tiivis jatkohoito ensikodista kotiutuville ja näin tukea itsenäiseen elämään siirtymistä. Yksiköt tarjoavat avohoitoa myös niille päihdeongelmasta kärsiville vauvaperheille, jotka eivät tarvitse ensikotihoitoa. Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneet ensikodit ja avopalveluyksiköt sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Kokkolassa.

Päihdeongelmaisten äitien ja heidän vauvojensa hoitaminen ehkäisee syrjäytymistä ja lievittää inhimillistä kärsimystä. Lisäksi toiminta säästää julkisia menoja. Äidin raskaudenaikaisen päihteidenkäytön aiheuttamat vauriot voivat pahimmillaan johtaa kehitysvammaan, joka vaatii pysyvää laitoshoitoa. Pidä kiinni -järjestelmässä keskitytään vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutussuhteen ja arjen tukemiseen sekä päihdekuntoutukseen.

Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) tuella kehitetty päihdeongelmiin erikoistuneiden ensikotien ja avopalveluyksiköiden toiminta on siirtymässä valtion rahoittamaksi. Päihdeongelmaisten äitien hoitoon erikoistuneiden ensikotien kokonaiskustannukset ovat olleet noin 7,5 miljoonaa euroa vuodessa, josta kuntien osuus on ollut noin puolet. Vuonna 2010 peruspalveluministeri Paula Risikko päätti, että puuttuvat rahat ohjataan kunnille yleisenä valtionosuutena, jolloin se ei kohdistu suoraan päihdeäitien kuntoutukseen. Tämä rahoitusmuoto, joka ei ole korvamerkitty, on erittäin epävarma tapa tukea Ensi- ja turvakotien liiton toimintaa, koska kunnilla on paljon rahoitustarpeita. Äideillä on ollut tähänkin asti hankaluuksia saada hoitomaksuja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevilta kunnilta. Tämä merkitsi sitä, että päihdeongelmien hoitoon erikoistuneet ensikodit avopalveluineen olisivat jääneet ilman riittävää rahoitusta, ellei eduskunta olisi sitä erikseen budjetoinut vuosille 2011 ja 2012. Eduskunta lisäsi budjettikäsittelyssään vuoden 2012 budjettiin 2 miljoonaa euroa päihdeäitien hoidon järjestämiseen. Valtion on taattava jatkuva rahoitus Päihde- ja Ensikotien toimintaan, ja siihen tarkoitukseen sopii hyvin budjettilaki ja momentti budjettiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus turvaa Ensi- ja turvakotien liiton päihdekuntoutustoiminnan ja takaa sille pysyvän rahoituksen?

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com