Teemat

Inhimillistä perhe- ja lapsipolitiikkaa

Talous tasapainoon: tutkimus ja koulutus, työ ja yrittäjyys

Metsien, soiden ja puhtaiden vesien puolesta

Ilmastonmuutokselle jarrut

Hyvät peruspalvelut

Inhimillistä perhe- ja lapsipolitiikkaa

Lapset ja nuoriso

 • Lapsiperheillä on toimeentulo usein tiukoilla. Lapsilisää ei pidä vähentää toimeentulotuesta.
 • Hyvä päivähoito ja koulutuksen laatutaso turvattava, jokaiselle lapselle taataan mahdollisuus harrastaa ja luokkakokoja pienennetään.
 • Syrjäytyneisyyden ehkäisyyn panostettava: perheitä tuettava ajoissa, lapsi- ja nuorisotyö, kirjastot, asukaspuistot.

Vanhukset

 • Arvokas vanhuus turvattava ja eläkkeen tulee taata riittävä toimeentulo.
 • Omaishoitajien asemaa on parannettava, reilumpi korvaus ja vapaapäiviä.

Vammaiset

 •  Vammaisten ihmisoikeudet: osallisuus, esteettömyys, työ ja toimivat palvelut.

Talous tasapainoon: tutkimus ja koulutus, työ ja yrittäjyys 

Kansantalous

 •  Kakkua ei voi vain syödä, sitä pitää kasvattaa: lisää tutkimusmäärärahoja ja yrityksille vakaa toimintaympäristö.
 • Tutkimuksen ja innovaatioiden edistämisellä uusia vientituotteita.
 • Valtion talous kuntoon rakenteellisin uudistuksin: uudistetaan työelämää, jotta työnteko kannattaa ja tuotetaan sosiaali- ja terveyspalvelut suuremmilla alueilla.

Nuoret ja opiskelijat

 • Opintotuen tasosta pidettävä kiinni, opintotukeen huoltajakorotus perheellisille.
 • Lisää ammattikoulutuspaikkoja ja lisää oppisopimuskoulutusta, joka uudistetaan yritysten tarpeita vastaavaksi.

Työllisyys

 • Täystyöllisyyteen on pyrittävä, myös osatyökykyiset on otettava mukaan työelämään.
 • Perustulo kannustaa ottamaan vastaan työtä, kannustaa yrittämään ja turvaa toimeentulon eri elämän vaiheissa. Perustulo vähentää sosiaaliturvajärjestelmän byrokratiaa.
 • Tavoitteena on perustulo ja sitä ennen askeleet sitä kohti yhdistämällä joustavammin työtä ja sosiaaliturvaa.
 • Kotimaisella uusiutuvalla energialla, biotaloudella ja uudella teknologialla lisää vihreän talouden työpaikkoja.
 • Tarvitaan enemmän joustavuutta työelämään.
 • Valtiolla ja kunnilla suuri vastuu työllistäjinä.
 • Lisätään kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

Yrittäjyys

 • On tärkeää tukea yrittäjyyttä, sekä uusia yrittäjiä että olemassa olevia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat parhaita työllistäjiä.
 • Tehdään pienyrittäjän velvoitteita ja byrokratiaa karsivia uudistuksia, madalletaan riskiä työllistää: koeaika pienyrityksissä puoleen vuoteen ja tukea yksinyrittäjän ensimmäisen työtekijän palkkaukseen.
 • Kasvatetaan starttirahan määrää ja kestoa.
 • Helpotetaan yrittäjän alv-velvoitteita.
 • Harmaa talous kuriin, veroparatiisit kiinni.

Metsien, soiden ja puhtaiden vesien puolesta

Erämaaluonto ja kaupunkipuistot

 • Laajat yhtenäiset metsäalueet on säilytettävä. Soidensuojeluohjelma on toteutettava ja metsien suojeluohjelman Metson jatko on turvattava. Luonnon lajikirjon suojeluun lisää resursseja.
 • Viherkehät, Keskuspuistot ja monet muut Uudenmaan arvokohteet on suojeltava.
 • Perustetaan merellinen kansallispuisto Porkkalaan, laajennetaan Itäisen Suomenlahden ja Tammisaaren kansallispuistoja.
 • Luonnon äänen kuuluvuus säilyttävä, ympäristöhallinto ja luonnonsuojeluviranomaiset säilytettävä itsenäisinä.

Itämeri

 • On aarre, sen pelastaminen vaatii nopeita toimia!
 • Suositaan luomua ja luovutaan liikalannoituksesta. Laitetaan suojavyöhykkeet ja suojakosteikot pellon laitaan.
 • Levitetään Uudenmaan "Ravinteet hallintaan" hankkeessa löytyneet hyvät käytänteet koko maakuntaan.
 • Jatketaan yhteistyötä Itämeren valtioiden kesken ja EU:ssa, vahvistetaan öljyntorjuntaa.

Pienvedet

 • Pidetään huolta puroista, vesistä, kalakannoista.
 • Toteutetaan kalatiestrategia Uudellamaalla, lisää kalaväyliä kutujokiin.

Ilmastonmuutokselle jarrut

Kasvihuoneilmiö

 • Sitä on kaikin keinoin hillittävä!
 • Energian säästö kaiken a ja o: vähennetään kulutusta, käytetään kehittynyttä tekniikkaa, tuettava innovaatioita, ympäristöystävällisyyteen liittyvää yritystoimintaa, älykkäiden sähköverkkojen kehitystä yms.
 • Tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, puuenergiaa, biokaasua jätteistä ja lannasta, maalämpöä ja mitä vain uutta uusiutuvaa energiaa.
 • Kierrätys, kiertotalous, materiaalin hyötykäyttö.
 • Enemmän joukkoliikennettä, enemmän raideliikennettä.
 • Paukkuja Uudenmaan raideinvestointeihin, kaupunkiraideliikenteeseen, Rantaradalle, yhteydet itään Porvoon suuntaan ja Länteen Lohjan suuntaan, Hanko-Hyvinkää-radan sähköistys.
 • Lisää sähköautoja ja biokaasuautoja, ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulle.
 • Ekologista verouudistusta on jatkettava, jotta painopiste siirtyy kulutuksen ja saastuttamisen hillitsemiseen.
 • Kunnianhimoiset ja tavoitteelliset vuotuiset päästövähennykset.

Hyvät peruspalvelut

Terveys

 • Terveyskeskuksista on saatava parempaa hoitoa ja lääkärille päästävä, kun on tarve. Julkisia palveluja on parannettava, ja niiden rapautuminen pysäytettävä.
 • Rakenteellisilla muutoksilla on tuotettava hyviä palveluja edullisemmin. Vähennetään hallintoa, byrokratiaa ja päällekkäistä työtä.
 • Panostetaan ennaltaehkäisyyn, jotta ongelmat hoidetaan ennen raskaampien hoitojen ja toimenpiteiden tarvetta. Tehdään sosiaali- ja terveyspalveluista yhdessä toimiva kokonaisuus.
 • Yksityisillä palveluntuottajilla ja kolmannella sektorilla voidaan täydentää julkista tuotantoa, mutta päävastuu on pidettävä julkisissa palveluissa ja niiden parantamisessa.
 • Mielenterveyspotilaiden on päästävä hoitoon.
 • Tärkeät palvelut ovat lähellä. Suositaan lähiliikuntaa ja säästetään lähikirjastot.
 • Kouluterveydenhoito, neuvolat, hyvä kouluruoka.

Yhteisöllisyys

 • Yksinäisyys kohtaa monia, yhteisöllisyyttä on lisättävä kaikin keinoin: viihtyisät asuinympäristöt, yhteisiä tiloja, kirjastoja, kulttuuria kaikille.
 • Olemme kaikki tasa-arvoisia ikään, sukupuoleen ja fyysisiin ominaisuuksiin katsomatta.
 • Vammaisille mahdollisuus itsenäiseen elämään ja työllistymiseen.
 • Työelämään reiluutta ja tasa-arvoa, vanhemmuuden kustannukset jaettava.
 • Stop syrjinnälle ja kiusaamiselle.

Kotimaisuus

 • Turvataan kotimaisen ruoan saatavuus, suositaan luomua ja lähiruokaa.
 • Turvataan kotimainen työ päätöksillä, jotka tukevat yrittäjyyttä ja teollisuutta.
 • Perusinfra, tiet ja raiteet kuntoon.
 • Pidetään huoli uskottavasta maanpuolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta.
 • Jatketaan hyvää yhteistyötä kansainvälisissä yhteisöissä, huolehditaan velvoitteemme kehitysyhteistyöstä.
 • Lisätään pohjoismaista yhteistyötä, Pohjoismaat on perhe, johon on hyvä kuulua.

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki@eduskunta.fi