Kirjallinen kysymys: Espoon Matalajärven suojelun vahvistaminen

Eduskunta-aloitteet • 21.12.2012

Espoon Matalajärvi sijaitsee kehä III:n varrella Marketanpuiston välittömässä läheisyydessä. Matalajärvi (ruots. Grundträsk) on hyvin matala ja rehevä järvi. Se laskee Bodominjärveen. Suurin syvyys järvessä on vain vähän yli metrin ja järvi kärsii rehevöitymisestä. Sen ainutlaatuinen ekosysteemi on herkkä ja haavoittuvainen. Maankäytössä ja sen suunnittelussa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei järveä kuormiteta rehevöittävillä valumilla. Avovettä järvessä on nykyisin noin 71 hehtaaria. Rehevöitymisen takia järvi on osittain kasvanut umpeen. Veden laatuun ovat vaikuttaneet esimerkiksi ympäristön pitkäaikaiset viljelykset, joista osa on muutettu golfkentiksi. Matalajärvi on kuitenkin myös luonnostaan runsasravinteinen. Järveä on kunnostettu vuodesta 2005 mm. alueen asukkaiden ja ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Järvellä on monipuolinen linnusto ja se toimii lintujen muuttomatkojen pysähdyspaikkana. Monet lajeista ovat Euroopan unionin lintudirektiivissä mainittavia. Myös kasvilajisto on monipuolinen ja järvellä kasvaa monia harvinaisia vesikasveja. Kalalajeista on pyydystetty pois rehevöitymistä edistäviä ruutanoita ja tilalle istutettu haukia pitämään kalakantoja kurissa.

Espoon yleiskaavassa järvi on merkitty suojelualueeksi. Matalajärvi on Natura 2000 -aluetta, johon kuuluu myös sen ja Bodominjärven välisen Bodomin kannaksen pähkinäpensaslehto. Lisäksi järvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Huolta kuitenkin herättää järven reuna- ja valuma-alueiden suojelun riittämättömyys, jota vahvistaisi SPA-aluestatus (Special Protection Areas) eli Euroopan yhteisöjen komissiolle lintudirektiivissä tarkoitetuksi erityiseksi suojelualueeksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Voisiko ministeriö vahvistaa Espoon Matalajärven suojelua esittämällä aluetta SPA-alueeksi?

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

 

Kysymys ja ministerin vastaus eduskunnan sivuilla.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com