Kirjallinen kysymys: Home- ja sisäilmaongelmat kouluissa ja julkisrakennuksissa

Eduskunta-aloitteet • 03.05.2017

Eduskunnan puhemiehelle

Sisäilman huonon laadun on jo pitkään arvioitu olevan yksi maamme suurimmista terveysongelmien aiheuttajista. Huonosta sisäilmasta johtuvia terveyshaittoja aiheuttavat rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat lisääntyneet ja tilanteen on arvioitu jopa pahenevan tulevaisuudessa. Kyseessä on merkittävä yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma.

Erityisen huolissaan tulee olla sisäilmanongelmien vaikutuksista lasten ja nuorten terveyteen. Tutkimusten mukaan kosteus- ja homevaurioilla on ajallinen yhteys astman syntyyn ja pahenemiseen, hengitystieinfektioihin sekä hengitystieoireiluun. Lasten astmaansairastumisiski on aikuisia korkeampi, ja jo pelkkä altistuminen voi lisätä sairastumisriskiä myöhemmässä iässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on muistuttanut opiskeluympäristöjen terveellisyyden ja turvallisuuden järjestelmällisten tarkastusten tärkeydestä. Myös Ihmisoikeusliitto on huomauttanut, että kuntien on voitava turvata lapsille terveellinen kouluympäristö ja seurattava tilannetta säännöllisillä tarkastuksilla. Kunnissa on lukuisia kouluja ja päiväkoteja, joissa on vakavia sisäilmaongelmia ja niihin liittyviä oireita on havaittu sekä oppilailla että opettajilla.

THL toteuttaa ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa sisäilmakyselyjä oppilaille, joiden avulla voidaan selvittää koulujen sisäilman koettua laatua ja oppilaiden oireilua. Kyselyä voidaan käyttää yhtenä työvälineenä koulujen sisäilmatilanteen kartoittamisessa muiden selvitysten ohella. Sisäilmakyselyä on kehitetty viime vuosina, jolloin oirekyselyllä kyetään erottelemaan terveydelle haitalliset koulut.

Rakennusten home- ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy ja oikein tehdyt korjaukset vähentävät tilan käyttäjien terveyshaittoja ja sairastumisriskiä. Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen (AVATER) -hankkeen yhteenvetoraportissa (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 44/2017) todetaan, että sisäilmaongelmia voidaan estää pahenemasta, jos rakennusten kunnossapitoon ja ennakoivaan korjaamiseen panostettaisiin nykyistä enemmän.

Tarkastusvaliokunta arvioi mietinnössään (TrVM 1/2013 vp – M 5/2013 vp) rakennusten kunnossapidon ja oikea-aikaisten korjausten laiminlyöntien seurauksena korjausvelan määräksi noin 30-50 mrd. euroa. Vihreät ovat esittäneet vaihtoehtobudjetissaan kuntien korjaushankkeiden tukemista kolmen vuoden aikana 100 milj. eurolla vuodessa. Hallitus ei puoliväliriihessä osoittanut lainkaan tukea kuntien koulujen ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmien korjaamiseen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Millaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä THL:n sisäilmakyselyn käyttöönoton edistämiseksi? Miten hallitus aikoo panostaa hometalkoisiin ja julkisten rakennusten korjausvelan pienentämiseen?

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2017

Johanna Karimäki /vihr
Satu Hassi /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com