Kirjallinen kysymys: Itämeren luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Eduskunta-aloitteet • 11.03.2010

Eduskunnan puhemiehelle

Itämeren heikko ekologinen tila näkyy jo kalojen hidastuneena kasvuna, kuolleisuuden nousuna, lisääntymishäiriöinä ja monien tärkeiden kalalajien vähenemisenä ja toisaalta särkikalojen räjähdysmäisenä lisääntymisenä rannikkovesissä. Itämeren luonnon monimuotoisuutta uhkaavat rehevöityminen, kemikalisoituminen ja vierasperäiset lajit. Rehevöitymistä on hillittävä vähentämällä maatalouden ja jätevesien typpi- ja fosforipäästöjä entisestään. Itämeren herkkä ekosysteemi voi kuitenkin hetkenä minä hyvänsä järkkyä, jos jokin uusi vieraslaji menestyisi poikkeuksellisen hyvin Itämeressä syrjäyttäen sen alkuperäislajeja. Itämeren eliöstö on hyvin ainutlaatuinen verrattuna muiden merien eliöstöön, koska Itämeressä on vähäsuolaista murtovettä. Koko ekosysteemi on hyvin hauras ja altis ympäristömyrkyille, sillä Itämeri on matala ja vesi vaihtuu siinä hitaasti, noin 30 vuoden kuluessa. Dioksiinit, furaanit, halogenoidut hiilivedyt ja monet muut luonnossa rikastuvat yhdisteet uhkaavat eliöiden terveyttä ja lisääntymistä.

Vieraslajeja kulkeutuu Itämereen laivojen painolastivesissä, joiden hallinta on siis keskeistä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi vuonna 2004 alusten painolastivesiä koskevan sopimuksen. Sen mukaan painolastivettä tulee käsitellä ennen kuin sen saa purkaa uudelle merialueelle. Käsittelyn tarkoituksena on tappaa vedessä olevat eliölajit teknisin menetelmin. Sopimuksen voimaantulo vaatii ratifioinnin 30 valtiolta, mutta tällä hetkellä sen on ratifioinut vasta 18 valtiota. Niistä yksikään ei ole Itämeren alueelta. Suomella ei ole omaa painolastivesiä käsittelevää lainsäädäntöä, ja tämä puute tulisikin ensi tilassa korjata.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy kemikaalien haittavaikutusten vähentämiseksi Itämeressä ja

aikooko hallitus viipymättä ratifioida IMO:n painolastivesisopimuksen?


Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2010

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com