Kirjallinen kysymys: Kaivoslupien jäädyttäminen lainsäädännön uudistamisen ajaksi

Eduskunta-aloitteet • 18.01.2013

Eduskunnan puhemiehelle

Kaivoslupien myöntämisen kanssa ei kannata kiirehtiä, sillä kaivoksia koskeva  lainsäädäntömme pitää ensin uudistaa. Mineraalit kyllä pysyvät maassa ja niiden  arvo ja kysyntä kasvavat tulevaisuudessa. Keskeisiä asioita ovat  kaivosteollisuuden ympäristöhaittojen ja -riskien minimointi sekä  kaivosteollisuudesta saatavan hyödyn vahvistaminen kotimaahan.

Nyt harmitellaan sitä, että ulkomaiset kaivosyhtiöt voivat viedä voitot  meidän maaperästämme louhittavista malmeista. Vanha kaivoslaki sopi  tilanteeseen, joka Suomessa oli silloin, kun valtion kaivosyhtiö Outokumpu oli  ainoa aktiivinen toimija. Mutta jo 1990-luvulla olisi pitänyt herätä  todellisuuteen. Jo silloin vallattiin maita ja mantujamme ja asiasta  keskusteltiin. Vasta nyt, kun maailman metallivarat hupenevat ja uudet  kaivostekniikat kehittyvät, maaperämme malmivarojen hyödyntäminen kiihtyy. Asian  korjaaminen vaatii vähintään kaivosveron käyttöönottoa, louhintamaksua, jonka  voisi rahastoida Norjan öljyrahaston mallin mukaisesti. Rahat käytettäisiin  kaivosaluekuntien ja valtion hyväksi kompensaation saamiseksi kaivostoiminnan  haitoista. On myös selvitettävä kaikki vaihtoehdot kaivosmineraalien  kansallistamiseksi. Iso ongelma on se, että valtauksia on jo tehty vuosien ajan  massiivisesti ulkomaisille yrityksille. Eli lakimme on vuosikymmenet sallinut  sen, että kuka vain voi etsiä mineraaleja ja vallata alueita  kaivostoimintatarkoitukseen. Ainoastaan maanomistajalle on maksettava hyvin  pieni korvaus kaivostoiminnasta, mutta esimerkiksi valtiolle ei mitään.

Kun viime eduskuntakaudella uudistettiin kaivoslakia, keskustelussa oli  vahvasti kuntien veto-oikeus uraanikaivoksiin ja puhetta oli Lemmenjoen  koneellisen kullanhuuhdonnan lopettamisesta luontoarvojen säilyttämiseksi. Myös  vaade maaston ennallistamisesta kaivostoiminnan jälkeen lisättiin lakiin. Näihin  saatiinkin parannusta, ja veto-oikeutta kaivoksen kieltämiseen on onnistuneesti  käytetty Pohjois-Karjalan Kontiolahdella, joka halusi suojella  pohjavesivarantojaan.

Viime vuonna Talvivaaran kaivoksen vakavat puutteet ja ympäristön pilaaminen  jätevesi- ja raskasmetallipäästöillä muistuttivat, kuinka suuri tarve on uusia  kaivostoimintaa sääteleviä lakeja ja ympäristölupaprosesseja sekä lisätä  valvovien viranomaisten resursseja.

Ympäristöministeri Niinistö on tiukentamassa ympäristönsuojelulakia, jotta  voidaan tiukemmin puuttua kaivosten päästöihin. Ympäristönsuojelulain  uudistuksella halutaan lupasäätely ajan tasalle. Kaivostoiminnan ei pitäisi  jatkua, jos yhtiöt ylittävät ympäristöluvissa ilmoitetut päästörajat.  Uudistuksilla on kiire, ja senkin vuoksi olisi perusteltua jäädyttää  toistaiseksi kaikki kaivoslupien myöntämiset, kunnes lainsäädäntö on saatu  kestävämmälle tasolle.Nykyisten kaivovaltausten kartta osoittaa, että koko  Suomessa, erityisesti Lapissa ja Itä-Suomessa, on valtava määrä kaivosvaltauksia  ja kaivossuunnitelmia. Kyse on tuhansista valtauksista, joiden nopea ja holtiton  hyödyntäminen voi merkitä suuria ympäristöhaittoja. Kaivosten nähdään lisäävän  työllisyyttä alueilla, joilla teollisuuden rakennemuutos on vienyt työpaikkoja.  Silti lupia ei tulisi myöntää harkitsemattomasti puutteellisen lainsäädännön  aikana eikä viranomaisten valvontaresurssien ollessa riittämättömät. On otettava  huomioon myös muut elinkeinot, kuten matkailu ja porotalous. Maaperän  mineraalien hyödyntämisestä kotimaahan jäävä hyöty on selvitettävä ja muutettava  lainsäädäntöä ja verotusta, jotta tuottoja ympäristöä muuttavasta toiminnasta  jäisi enemmän kotimaahan. Nykylainsäädännöllä riski siitä, että Suomen  mineraalivarat menevät halvalla ulkomaisille ylikansallisille yhtiöille, on  suuri.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten
esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mitä hallitus tekee kaivoslupien jäädyttämiseksi, kunnes
kaivostoimintaa koskeva lainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö on saatu
uudistettua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi,

 

mitä hallitus tekee, jotta valtio saa suuremman hyödyn maaperämme
mineraalien hyödyntämisestä ja

 

mitä toimenpiteitä kaivannaisten, kuten mineraalivarojen,
kansallistaminen vaatii?

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2013

Johanna Karimäki /vihr

 

Kysymys ja ministerin vastaus eduskunnan sivuilla.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com