Kirjallinen kysymys: Kouluterveydenhuollon tilasta

Eduskunta-aloitteet • 16.10.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntimäärät laskivat 1987 – 1995 välisenä aikana. Huomattavana syynä tähän voidaan pitää 1990-luvun oppilashuollon voimavarojen leikkauksia, joka kunnissa oli keskimäärin 15 %. Laman jälkeen käyntimäärät ovat säilyneet alhaisella tasolla, eikä merkittäviä lisävoimavaroja ole kohdennettu opiskelijoiden ja koululaisten terveydenhuoltoon.

Kouluterveydenhuollon supistaminen on tarkoittanut sitä, ettei kouluterveydenhuoltaja ole paikalla koko ajan, tai tämän työkuorma on liian suuri. Monelle koululaiselle terveydenhoitaja on luottohenkilö, jolle voi puhua asioista, joita ei halua koulun muun henkilökunnan tietoon. Koulun terveydenhoitaja on siten avainhenkilö tunnistamaan nuorten pinnan alla piilevää pahaa oloa, ja antamaan tukea hankalissa tilanteissa. Samalla hänelle muodostuu vuosia kestävä hoitosuhde oppilaisiin, ja hän voi tarkkailla pitkällä aikavälillä terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin muutoksia.

STM:n Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen (2004) mukaan terveydenhoitajaa kohti pitäisi olla vain 600 oppilasta, mutta ei enempää kuin 700. Yli 800 oppilaan kouluissa olisi kohonneen psykososiaalisen tuen vuoksi oltava vähintään kaksi kokopäiväistä terveydenhoitajaa.

Stakesin tutkimuksessa syksyltä 2005 voitiin todeta yli 40 %:ssa tutkituista kouluista oppilaita olevan yli 650 terveydenhoitajaa kohden ja noin 5 %:ssa tapauksia luku ylittää 850 oppilasta per terveydenhoitaja. Vaihtelu on varsin suurta, joissain tapauksissa resurssit ovat hyvät, toisaalla erittäin puutteelliset. Laatusuositus oli saanut melko laimean vastaanoton, eikä useimmissa kunnissa asiaa esitelty luottamushenkilöille lainkaan. Vain neljä prosenttia kunnista aikoi luottamushenkilökäsittelyn jälkeen tehdä muutoksia kouluterveydenhuoltoon laatusuosituksen johdosta. Kokonaisarviona todettiin, että valtion informaatio-ohjauksella ja valtionosuuksien lisäyksellä on ollut varsin vähän vaikutusta kuntien toimintaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä ministeriö aikoo tehdä parantaakseen kouluterveydenhuollon tasoa, jotta kouluissa olisi koko koulupäivän ajan terveydenhoitaja tavattavissa ja

onko ministeriöllä riittäviä keinoja ohjata kuntia paremmin noudattamaan kouluterveydenhuollon laatusuositusta?


Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com