Kirjallinen kysymys Kunnallisen energianeuvontajärjestelmän perustaminen

Eduskunta-aloitteet • 15.05.2012

Eduskunnan puhemiehelle

Ilmastonmuutoksen torjuminen on maailmanlaajuinen haaste, johon vastaamisessa
paikallistason toimijat ovat merkittävässä asemassa. Kunnat voivat hidastaa
ilmastonmuutosta vähentämällä alueellaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, sillä
kaikki päästöjä aiheuttavat toiminnot tehdään kunnissa.

Maankäyttö, asuminen ja liikkuminen ovat keskeisiä asioita, jotka vaikuttavat
ilmastopäästöjen syntyyn. Kuntien pitää jatkossa yhä tiiviimmin huomioida
ilmastovaikutukset kaavoituksessa ja tehdä sellaista kaupunkirakennetta, joka
tukeutuu vahvasti joukkoliikenteeseen. Kunnat ovat myös energialaitoksen
omistajina tärkeitä uusiutuvan energian lisääjiä.

Asuminen tuottaa päästöjä lämmityksen kautta. On tärkeää rakentaa
energiatehokkaasti ja osata valita oikea lämmitystapa. Moni asukas kaipaa tietoa
lämmityksestä ja eri energiavaihtoehdoista. Siksi olisi viisasta, että kunnat
tarjoaisivat energianeuvontaa. Esimerkiksi Oulussa on käytössä tehokas malli.
Kyseessä on ns. rakennusvalvonnan laadunohjaus, oululaisille suunnattu
kuntalaispalvelu, joka sisältyy rakennuslupaan. Kun asia otetaan esille heti
rakennushankkeen alkuvaiheessa, rakennuttajat tekevät vapaaehtoisia, tietoisia
ja laadukkaampia valintoja. Vaikuttavuus on suuri, sillä reilusti yli puolet
Oulun laadunohjaukseen osallistuvista valitsee matalaenergiatason. Oulussa
vuoden 2008 uudispientalojen lämmitysenergian 30 prosentin säästötavoite
määräysten vähimmäistasosta on saavutettu. Oulun malli voisi hyvin olla
sovellettavissa koko maahan.

Ruotsissa on jo paikalliset kuntien energianeuvojat. Paikalliset kuntien
energianeuvojat tarjoavat ilmaista ja puolueetonta neuvontaa energiasta ja
energiatehokkuudesta. Kuntien energianeuvonnan vahvuutena on yksinkertaisuus ja
saavutettavuus. Sitran selvityksen mukaan Tukholman alueella yleisimmät
kysymykset koskevat öljy- tai sähkölämmityksen vaihtoa kaukolämpöön,
pellettilämpöön tai maalämpöpumppuihin.

Asuminen on suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja suomalaisten
elämässä. Asuminen ja rakennukset kuluttavat jopa 40 % maailman energiasta.
Uusilla käytännöillä on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä
energiankulutuksessa ja hiilidioksidipäästöissä. Rakennusten energiankulutusta
vähentämällä voidaan saavuttaa jopa neljäsosa tarvittavista
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten
esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:


Mitä hallitus tekee kunnallisen energianeuvontajärjestelmän
aikaansaamiseksi?

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2012

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com