Kirjallinen kysymys: Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja mielenterveyspalvelujen lisääminen

Eduskunta-aloitteet • 07.05.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Lasten ja nuorten psykiatrisen avun tarve on noussut selvästi 1990-luvun alun jälkeen. Psykiatrisiin palveluihin turvautuvien määrä on ikäryhmästä riippuen noussut kaksin-, jopa kolminkertaiseksi hieman yli kymmenessä vuodessa. Puuttumattomuus ongelmiin ei ole vaihtoehto, sillä hoitamattomista lapsista kasvaa helposti yhteiskunnasta syrjäytyviä aikuisia. Lapsella ei ole aikaa odottaa pitkään avun saamista, odotusaikana ongelmat vain ehtivät pahentua. Inhimillisintä ja tehokkainta olisi ennaltaehkäistä psykiatrisia ongelmia luomalla lapsen kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet.

Laman aikana perheiden arki häiriintyi pahoin taloudellisten ongelmien vuoksi. Samaan aikaan perheiden jaksamista tukevia hyvinvointipalveluita ja tulonsiirtoja heikennettiin. Tämä selittää ainakin osan lasten psyykkisen oireilun kasvusta. Lamaa seuranneen nousukauden aikana tilanne ei kuitenkaan helpottunut, vaan psykologisten ongelmien kasvu jatkui hälyttävänä. Edelleenkin useilla perheillä köyhyys muodostaa merkittävän ongelman lasten hyvinvoinnille. Kysymys ei silti ole vain huono-osaisissa perheissä ilmenevistä vaikeuksista, vaan myös hyvin toimeentulevissa perheissä esiintyy jaksamiseen liittyviä ongelmia, jotka ilmenevät lasten psyykkisenä oireiluna. Lähes kaikkia perheitä koskee jaksamista tukevien perhepalveluiden heikko saatavuus.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy turvatakseen riittävät resurssit lasten ja nuorten psykiatrisille palveluille sekä psyykkisiä ongelmia ennalta ehkäiseville perhepalveluille?

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com