Kirjallinen kysymys: Metsälain tulkinta ja toimivuus

Eduskunta-aloitteet • 27.02.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Metsälain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Lain 10 §:ssä todetaan erikseen, että metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että yleiset edellytykset metsien biologiselle monimuotoisuudelle ominaisten elinympäristöjen säilymiselle turvataan, sekä listataan joukko erityisen tärkeitä suojattavia luonnonympäristöjä. Ministeriö voi antaa tarkempia yleisiä määräyksiä mainittujen elinympäristöjen käsittelyn perusteista sekä velvoitteen alueellisesta soveltamisesta ottaen huomioon kyseisten elinympäristöjen turvaamisen tarpeen maan eri osissa.

Lehdissä olleiden tietojen mukaan Lohjalla tehdyt tutkimukset metsälain käytännön toimivuudesta osoittavat, että vain vajaat 4 prosenttia lain tarkoittamista arvokkaista kohteista on rajattu säästettäviksi. Vain yksi prosentti alueen uhanalaisten lajien esiintymistä on rajattu mukaan lain tarkoittamalla tavalla. Lisäksi rajatuista alueista puolet on pienempiä kuin laki määrää, ja laikuilla on tehty hakkuita, jotka ovat heikentäneet alueen suojeltavia arvoja. Kohteiden valinta on ollut summittaista ja epäpätevää. Tutkijan mukaan kartoituksessa ei ole toimittu metsälain ja siitä annettujen ohjeiden mukaan. Ei myöskään ole erityistä syytä olettaa, että tilanne muualla maassa olisi parempi.

Lain toteutumisen seurantaa haittaa oleellisesti käytäntö, jonka mukaan lain perusteella valittujen kohteiden tiedot ovat salaisia. Tieto on vain maanomistajan ja metsäkeskuksen hallussa. Edes ympäristöhallinnolla ja muilla viranomaistahoilla ei ole käytössään tehtyjä aluerajauksia. Tämä on jyrkässä ristiriidassa yleisen hallintoa koskevan avoimuusperiaatteen kanssa, eikä vaikuta perustellulta rajata tiedonsaantia tällä tavalla. Kartoitusten ja niiden pohjalta päätettyjen toimenpiteiden oikeellisuus jää siten uskon varaan.

Tiedon avoimuuden perimmäinen tarkoitus on saada hallinto toimimaan oikein, lain tarkoittamalla tavalla. Ilman hallinnon avoimuutta on aina läsnä riski julkisten varojen väärästä ja tehottomasta käyttämisestä sekä mielivaltaisista hallinnollisista päätöksistä. Mahdollisuus seurata lain tarkoituksen toteutumista on olennainen osa hallinnon kontrollia. Hallinnon tulee kyetä perustelemaan toimintansa oikeellisuus, eikä siinä voida vedota salaiseen aineistoon.

Ensimmäinen lain toimivuudesta tehty tutkimus on nyt selkeästi osoittanut, että laki ei nykyjärjestelyllä toimi aiotulla tavalla metsien biologisen monimuotoisuuden suojelussa. Metsälaki tarkoituspykälässään asettaa metsien taloudellisen hyödyntämisen ja biologisen monimuotoisuuden suojaamisen samalle viivalle. Tämän tulisi heijastua myös käytännön työssä ministeriön hallinnonalalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä asiasta vastaava ministeri aikoo tehdä, että metsälain tarkoitus arvokkaiden luontokohteiden suojelusta toteutuu ja miten ministeri aikoo varmistaa sen, että lain tulkintaan liittyvät avoimuusongelmat saadaan ratkaistua?

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com