Kirjallinen kysymys: Sotilasvammalain muutos, jotta kaikki sotainvalidit saavat kotiin vietäviä palveluja

Eduskunta-aloitteet • 04.07.2014

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen kohtalon hetkistä toisessa maailmansodassa on kulunut jo 70 vuotta. Meillä on vielä joukossamme sotaveteraaneja, osa heistä myös sotainvalideja. Ikääntyessä sotavammat vaivaavat yhä enemmän ja heikentävät arjessa jaksamista.

Veteraanin invaliditeetin aste kohtelee epäreilusti palveluiden osalta niitä, joiden sotavamma on määritelty 10-15 prosentin suurusluokkaan. Heidän ei ole mahdollista saada samanlaisia ruokapalveluita, pyykinpesua ja siivouspalveluita kuin muilla sotainvaliditovereilla, joilla on korkeampi invaliditeettiaste. Sotilasvammalaki turvaa sotainvalideille varsin kattavan palvelukokonaisuuden, mutta alle 20 prosentin haitta-asteen invalideilla ei ole sotilasvammalain nojalla oikeutta kotiin vietäviin palveluihin. Nämä lievävammaiset eli alle 20 %:n haitta-asteen sotainvalidit ovat todella epätasa-arvoisessa asemassa, sillä he eivät myöskään saa palveluja veteraanikuntoutusmäärärahalla, jota ei voida käyttää sotainvalidien palvelujen rahoittamiseen.

Tähän epäkohtaan on laajasti vaadittu muutosta, erityisesti Sotainvalidien Veljesliitto on ajanut asiaa vuosia. Asia oli esillä valtionvarainvaliokunnan vuoden 2014 budjettikäsittelyssä, jolloin valiokunta kirjasi mietintöönsä seuraavaa: "Saadun selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on esittämässä haitta-asteen alentamisen aiheuttamaa kustannusvaikutusta seuraavaan kehyspäätökseen; uudistus voisi näin astua voimaan vuonna 2015. Valiokunta katsoo, että sotainvalideilla tulee olla vastaavanlaiset mahdollisuudet kotiin vietävien palveluiden saamiseen kuin veteraaneilla, ja kiirehtii lainmuutoksen toteuttamista."

Laki tarvitaan pikaisesti, jotta lievästi vammaiset sotainvalidit ehtivät saada heille kuuluvat palvelut. Sotilasvammalaki on tältä osin muutettava ja siihen tarvittava määrärahan varattava valtion budjettiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Missä vaiheessa on sotilasvammalain uudistus, jolla saatetaan kaikki sotainvalidit tasa-arvoiseen asemaan invaliditeetin asteesta riippumatta, ja
onko  selvitetty veteraanipalveluiden turvaamiseen tarvittava oikea ja riittävä määrärahataso kehyskaudelle 2015-2018, kuten eduskunta lausumassaan edellytti vuoden 2014 budjettikäsittelyssä?

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2014

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com