Kirjallinen kysymys: Vammaisten työllisyys

Eduskunta-aloitteet • 07.09.2015

Eduskunnan puhemiehelle

Vammaisten ihmisten osallistuminen koulutukseen ja varsinkin työelämään on vähäisempää kuin muilla. Vaikka nuorella vammaisella olisikin koulutusta, on hänellä suuria vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Vammaisten työvoimaosuuden kasvu on ollut lievää, eikä työllisyysaste ole noussut yhtä paljon kuin väestöllä keskimäärin.

Suomessa vammaisten henkilöiden peruskoulutuksen jälkeiset koulutusmahdollisuudet ja työmarkkina-asema ovat huonot. Suomessa on noin 70 000 täysin työkykyistä vammaista henkilöä, joista vain 60 prosentilla on työpaikka. Vammaiset ihmiset ovat Suomessa harvemmin töissä kuin muualla Euroopassa ja vammaisten henkilöiden tulotaso on matalampi kuin väestöllä keskimäärin.

Työterveyslaitoksen ja Kelan tutkimukset ovat osoittaneet, että vammaisten työnteon esteitä voidaan poistaa asiantuntevalla töiden ja työolojen mukauttamisella. Monet vammaiset henkilöt pystyisivät tekemään töitä heille mukautetuissa olosuhteissa ja myös yhdenvertaisuuslaki edellyttää työolosuhteiden mukauttamista. Mukauttamista pitäisi tutkimuksen tulosten perusteella tehdä nykyistä enemmän, jotta ammattitaitoiset henkilöt pääsevät työelämään ja pysyvät siellä toimintarajoitteista huolimatta. Oikeus työhön on perusoikeus, ja työn on oltava ensisijainen toimeentulon lähde myös vammaisille kansalaisille. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa ja vähentää syrjäytymistä.

Tämän vuoden palkkatukimäärärahat ovat jo loppuneet TE- toimistossa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osalta jo keväällä. Kesällä loppuivat kesken myös pitkäaikaistyöttömille suunnatut palkkatukirahat ja yrittäjien starttirahat. On kestämätöntä, että työllistämismäärärahat loppuvat kesken ja työllistyminen vaikeutuu. Jatkossa on seurattava tarkemmin työllistämisrahojen riittävyyttä ja varauduttava lisämäärärahatarpeeseen hyvissä ajoin valtion lisäbudjeteilla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Miten vammaisten työllistyminen on otettu huomioon hallituksen kärkihankkeissa?
Jatkuuko nuorisotakuu ja sisältääkö se vammaisten nuorten työllistymisen tukemisen?

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2015
Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com