Kirjallinen kysymys: Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asema sosiaalialalla

Eduskunta-aloitteet • 19.12.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojärjestelmää luotaessa syntyi myös sosiaalialalle ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua koulutukseen, jonka tarkoituksena on syventää työelämässä hankitun kokemuksen pohjalta ammatillista osaamista. Tavoitteena ylemmissä AMK-tutkinnoissa on antaa valmiudet toimia alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden asema työelämässä on jäänyt selkiytymättömäksi. Tutkinto ei anna pätevyyttä sosiaalityöntekijän virkoihin, joihin edellytetään sosiaalityön yliopistollisia opintoja. Käytännössä moni sosionomin ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut kuitenkin paikkaa sosiaalityön työvoimapulaa kunnissa. Julkisella sektorilla ei ole ollut laajamittaisesti tarjota ko. tutkinnon suorittaneille koulutusta vastaavaa työtä, joten moni työllistyykin yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Sosiaalihuollon kelpoisuusasetusta saattaisi olla tarkoituksenmukaista tarkistaa muuttunutta koulutustarjontaa paremmin vastaavaksi, jotta kuntien työvoiman saatavuus eri tehtäviin olisi helpommin hallittavissa.

Onkin koulutuspoliittisesti erikoinen tilanne, minne ylemmän ammattikorkeakoulutuksen saaneiden sosionomien on ajateltu julkisella sektorilla oikein työllistyvän. Työelämälähtöisessä ammattikorkeakoulujärjestelmässä uskoisi työelämän tarpeiden olevan korkeimmalla prioriteetilla pohdittaessa tutkintoja ja sisäänottomääriä. On hukkaan heitettyä niin yhteiskunnan kuin myös koulutuksessa olevien näkökulmasta kouluttaa ihmisiä, jos heille ei ole tarjota koulutusta vastaavaa työtä. Yksi vaihtoehto on tarjota ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneelle sujuva väylä maisteritutkintoon yliopistossa. On huolehdittava siitä, ettei työmarkkinoille synny rakenteellista tyhjäkäyntiä, jossa tarvetta vastaava koulutus ja tarjottava työ eivät kohtaa toisiaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten ministeri näkee sosionomin (ylempi AMK) tutkinnon aseman työmarkkinoilla,

mihin töihin tutkinnon on ajateltu pätevöittävän henkilön sekä

mitä hallitus aikoo tehdä parantaakseen sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden asemaa erityisesti julkisella sektorilla?


Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com