Lakialoite: Laki harkinnanvaraisesta toimeentulotuen valtionlisästä lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen

Eduskunta-aloitteet • 17.10.2011

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan valtion määrärahaa kunnille jaettavaksi harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

PERUSTELUT

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa. Kuitenkin monet lasten harrastuksiin liittyvät kustannukset ovat kovin suuret. Liian moni lapsi putoaa ulos sosiaalisen ympäristönsä piiristä, koska ei voi rahan puutteen takia ottaa osaa harrasteisiin, jotka toisille ovat itsestäänselvyyksiä. Varhaiset kokemukset sosiaalisesta syrjäytymisestä vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Kunnilla on mahdollisuus myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea lasten harrastusten tukemiseksi. Tätä mahdollisuutta käytetään kuitenkin erittäin harvoin. Jotta lasten harrastuksia tuettaisiin, tämän esityksen mukaan valtio antaa siihen tarkoitukseen lisämäärärahan harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta jaettavaksi. Jotta rahaa riittäisi kaikille tukea tarvitseville lapsille, on kuntien myös tarpeen vaatiessa jatkossakin osoitettava rahaa omasta budjetistaan harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen. Tämä esitys lisäisi lapsiperheiden mahdollisuuksia saada tätä tärkeää, ennaltaehkäisevää tukea.

Tutkimus osoittaa, että jo yksi lapsen hyvä harrastus tuottaa merkittävästi alemman riskin sosiaaliseen syrjäytymiseen. Vaikutus on erityisen suuri niillä lapsilla, joiden elämässä on paljon sosiaalisia riskitekijöitä, kuten heikko sosiaalinen asema, huono koulumenestys tai sosiaalisten taitojen puutteita. Harrastuksilla on positiivinen yhteys myöhempään koulumenestykseen ja työuraan sekä suojaava vaikutus rikollisuuteen ajautumiselta. Tämä olisi syytä ottaa vakavasti ja ehkäistä huono-osaisuuden periytymiseen ja syrjäytymiseen liittyviä ongelmia ennakolta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

harkinnanvaraisesta toimeentulotuen valtionlisästä lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoitus on ehkäistä lasten syrjäytymistä tukemalla vähävaraisten perheiden lasten harrastusmahdollisuuksia.

2 §Etuudet

Etuus koskee niiden perheiden lapsia, jotka ovat oikeutettuja toimeentulotukeen ja joille kunnat voivat oman harkintansa mukaan myöntää ennaltaehkäisevää, harkinnanvaraista toimeentulotukea toimeentulotuen perusosan päälle.

3 §Lain toimeenpano

Valtion talousarviosta osoitetaan määräraha kuntien harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta jaettavaksi vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen. Tätä varten lisätään uusi luku momentille 33.60.35. Tämä valtion määräraha jaetaan kuntien kesken niiden lapsilukumäärän perusteella.

4 §Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

_______________

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2011

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com