Lakialoite tieliikennelain muuttamiseksi vammaisen pysäköintiluvan saamisen helpottamiseksi

Eduskunta-aloitteet • 05.10.2017

Eduskunnalle

Vammaisen pysäköintilupa on äärimmäisen tärkeä vammaiselle henkilölle, koska se oikeuttaa vammaisen tai vammaista kuljettavan pysäköimään autonsa vammaisille tarkoitetulle parkkipaikalle. Lupa myönnetään aina vammaiselle henkilölle riippumatta siitä, ajaako hän itse vai kuljetetaanko häntä.

Vammaisluvan perusteena voi olla tieliikennelain 28 c §:n mukaan näkö- tai liikuntavamma. Tieliikenneasetuksen 53 §:n mukaan lupa voidaan myöntää lisäksi, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa. Viime vuoden alussa lupien myöntäminen siirtyi poliisilta Trafille, joka päättää lupien myöntämisestä lääkärin lausunnon perusteella. Lääkärin tehtävänä on päättää siitä, onko henkilöllä sellaiset vammat, joita vammaisen pysäköintilupa edellyttää.

Lupien myöntämisen siirryttyä Trafille ovat lupien myöntämisen perusteet muuttuneet muiden kuin näkö- ja liikuntavammaisten osalta. Tämä johtuu siitä, että Trafi on ottanut käyttöön uuden hakulomakkeen, jossa voi valita luvan perusteeksi joko näkö- tai liikuntavamman. Tämän seurauksena esimerkiksi kehitysvammaperheiltä on evätty vammaisen pysäköintilupa sen perusteella, ettei kehitysvammaisella välttämättä ole varsinaista liikuntavammaa, vaikka tarvitseekin apua liikkumiseen. Tämän Trafin rajauksen takia monet lääkärit ovatkin lopettaneet vaikeavammaisten lääkärintodistuksen kirjoittamisen.

Trafi perustelee käytäntöään tieliikennelain 28 c §:llä, jossa puhutaan vain näkö- tai liikuntavammasta luvan perusteena. Tieliikenneasetuksen 53 §:ssä tarkennetaan asetusta ja puhutaan yleisemmin "itsenäisestä kävelykyvystä", mutta Trafi tulkitsee sen tarkoittavan suppeasti apuvälineiden tarvetta. Esimerkiksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 17.7.2015 mukaan autismista johtuvan itsenäisen kävelykyvyn puutteen vuoksi henkilöä on pidettävä tieliikennelaissa tarkoitettuna vaikeavammaisena henkilönä, jolle on myönnettävä vammaisen pysäköintilupa.

Tämän epäkohdan takia onkin tärkeää, että tieliikennelakiin kirjataan selkeästi kohta tieliikenneasetuksesta, jossa sanotaan, että pysäköintilupa voidaan myöntää vammaiselle, jolla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tieliikennelain 28 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tieliikennelain (267/1981) 28 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 75/2015, seuraavasti:

28 c §

Vammaisen pysäköintiluvan myöntäminen

Pysäköintilupa voidaan myöntää sellaiselle vaikeasti vammaiselle tai sellaisen vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle taikka jolla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve, eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä edellytyksenä olevan vamman vaikeusasteesta ja siitä aiheutuvasta haitasta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 5.10.2017

Johanna Karimäki /vihr
Satu Taavitsainen /sd
Krista Mikkonen /vihr
Ville Niinistö /vihr
Heli Järvinen /vihr
Antero Vartia /vihr
Satu Hassi /vihr
Emma Kari /vihr
Mikko Kärnä /kesk
Ozan Yanar /vihr
Hanna Halmeenpää /vihr
Olli-Poika Parviainen /vihr
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Jari Myllykoski /vas
Niilo Keränen /kesk
Pekka Haavisto /vihr
Ritva Elomaa /ps
Sari Essayah /kd
Reijo Hongisto /si
Arja Juvonen /ps
Aino-Kaisa Pekonen /vas
Antero Laukkanen /kd
Eva Biaudet /r
Aila Paloniemi /kesk
Sari Tanus /kd
Esko Kiviranta /kesk
Petri Honkonen /kesk
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Anne-Mari Virolainen /kok
Tarja Filatov /sd
Mari-Leena Talvitie /kok
Arto Pirttilahti /kesk
Riitta Myller /sd

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com