Puhe hallitusohjelmasta: toimeentuloa, työllisyyttä ja ympäristönsuojelua

Puheet • 28.06.2011

Puheenvuoro eduskunnan hallitusohjelmaa käsitelleessä täysistunnossa

Arvoisa puhemies,

Suuri haaste tällä hallituskaudella on talouden tasapainottamisessa, jotta lasku ei lankea lapsillemme. On myös tärkeää, että tässä vaikeassa tilanteessa tuloeroja kavennetaan molemmista päistä. Kautta koko ohjelman on linjauksia ilmasto- ja ympäristöpolitiikan parantamiseksi. Luonnonsuojelun tasoa nostetaan, lajien suojeluun panostetaan, metsien-, soiden- ja eläintensuojelua parannetaan.

Kipeä asia ovat korkeakoulujen säästöt. Helpotus on kuitenkin se, että peruskoulut jätetään säästölistan ulkopuolelle ja ryhmäkokojen pienentämiseen panostetaan. Lapsista ja nuorista emme halua säästää. Jatkossa on tehtävä työtä korkeatasoisen tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen puolesta. Opintotuen sitominen indeksiin parantaa opiskelijoiden asemaa. Myös 100 euron korotus perusturvaan on tärkeä saavutus, sillä se nostaa monta ihmistä toimeentulotuen luukulta. Korotukset toimeentulotukeen ja asumistukeen ovat tarpeen kaikkein köyhimmille. Olen iloinen vanhuspalvelulaista, joka takaa vanhusten inhimillisen hoidon ja kohtelun viimeisinä vuosina.

- - - 

Arvoisa puhemies,

Keskityn nyt lopuksi hallitusohjelman elinkeinopolitiikkaan, jota olin neuvottelemassa, ja ympäristönsuojeluun.

On hyvä, että perusväylänpidossa painotetaan raideliikennettä ja autoilun verotusta muutetaan ympäristöperusteisemmaksi. Uusiutuvan energian tavoitteesta ja tuulivoiman tuista pidetään kiinni. Lisäksi selvitetään keinoja hajautetun pientuotannon edistämiseen ja tutkitaan nettomittaroinnin mahdollisuudet. Tämä olisi todella tärkeä ja odotettu uudistus, sillä vain Suomessa on niin, että kun pientuottaja syöttää ylimääräsähkön verkkoon vaikkapa tuulimyllystä tai aurinkopaneeleista, niin hän ei saa mitään korvausta tai kompensaatiota syöttämälleen sähkölle.

Ilmastopolitiikassa mennään pieni harppaus eteenpäin, sillä päästökaupan ulkopuolisen sektorin kattava ilmastolaki kirjattiin hallitusohjelmaan. Se edistää tavoitteellista ilmastopolitiikkaa, johon sisältyy hiilibudjetointi ja seuranta.

Viestintäosuudessa on tärkeää julkisen tiedon avaaminen, avoimen lähdekoodin ja julkisten sähköisten palvelujen kehittäminen sekä älyratkaisut kaikilla sektoreilla. Se tarjoaa kaivattuja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Työllisyysosiossa pidän tärkeänä pienyrittäjyyden edistämistä, toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden hillitsemiseksi ja uusien ratkaisujen löytämistä vaikeasti työllistyville. Palkkatuesta tehdään työntekijän henkilökohtainen tuki, reppuraha, jonka turvin pitkäaikaistyötön voi mennä minne vain töihin, jolloin palkkatuki on kompensaatio alentuneesta työkyvystä. Vaikeasti työllistyville ja vammaisille tavoitellaan pysyvää palkkatukea. Työpankkikokeilu laajennetaan valtakunnalliseksi. Tämä on tervetullut kirjaus, sillä työpankkikokeilussahan joka kolmas vajaakuntoinen tai vaikeasti työllistyvä on työllistynyt pysyvästi.

Hieno asia hallitusohjelmassa on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan kolmen kuukauden kuluessa työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka. Pk-yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään ja yrityspalveluita kootaan yhteen. Yrittäjien sosiaaliturvaa kehitetään ja harmaan talouden torjuntaan panostetaan. Perheen ja työn yhteensovittaminen muun muassa lisäämällä osa-aikatyön mahdollisuuksia on tärkeä lapsen asemaa parantava kirjaus.

- - -

Arvoisa puhemies,

Maatalouden ympäristötukijärjestelmää uudistetaan siten, että vesiensuojelutoimenpiteiden tehoa ja oikeaa kohdistamista parannetaan. Luomu- ja lähiruoka käännetään vahvaan nousuun ja niiden osuutta julkisissa hankinnoissa kasvatetaan. Perinnebiotooppeja ja alkuperäisrotuja suojellaan.

Maatalousmomentille kohdistuu myös leikkauksia, joten on haastetta huolehtia maaseudun asukkaiden elinedellytyksistä. Painottaen monituloyrittäjyyttä ja viljelijöiden aseman parantamista markkinoilla tässä voidaan hyvinkin onnistua. Pienyrittäjyys, oman ruuan tuotanto, EU:ssa tehtävät maatalouspolitiikkaratkaisut ovat avainasemassa. Suomen pohjoiset erityisolosuhteet tulee huomioida. Tavoitteena on myös ravinnepäästöjen vähentäminen koko Itämeren valuma-alueella.

Vesistöjen ja kalakantojen suojelu on huomioitu muun muassa toteuttamalla kalatiestrategia, eikä Vuotosta ja Kollajaa rakenneta. EU:n kalastuspolitiikassa tavoitellaan kestäviä kalakantoja.

Suurpetokannat varmistetaan kestävälle tasolle ja salametsästykseen puututaan.

Hallitusohjelmassa huomioidaan myös tuotannon eettisyys. Eläinsuojeluasiamiehen virka perustetaan ja eläinsuojelulaki uudistetaan eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytettävä, ja siihen tarvitaan uusia keinoja. Siksi metsälaki uudistetaan ja uudistuksessa huomioidaan luonnonsuojelutarpeet ja edistetään nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa. Metsänsuojeluohjelma Metsoa jatketaan ja puurakentamisohjelma käynnistetään.

Säätytalolla kuuden puolueen kesken oli hyvinkin hankala välillä sovittaa yhteen yhteisiä tavoitteita, mutta mielestäni melko hyvä kokonaisuus saatiin kasattua, jota tietysti talouden niin vaatiessa on syytä tarkastella kestävyysvajeen parantamiseksi. Mutta minä itse haluan korostaa sitä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on aina pidettävä mielessä ratkaisuja tehtäessä. Ympäristönsuojelu- ja innovaatiopolitiikka niin ikään tarjoaa Suomelle mahdollisuuksia.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com