Tiedote: Kansanedustajat Karimäki ja Mikkonen vaativat Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa tasa-arvoa Pohjolaan

Tiedotteet • 29.10.2015

Tiedote 29.10.2015
Julkaisuvapaa heti

Kansanedustajat Johanna Karimäki ja Krista Mikkonen osallistuivat Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen Reykjavikissa 27.-29.10. He pitivät keskiryhmän puolesta ryhmäpuheenvuorot, Karimäki tasa-arvoselonteosta ja Mikkonen vammaispoliittisesta selonteosta.

"Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen. Vaikka Pohjoismaat ovat tasa-arvon edelläkävijöitä, vielä löytyy paljon parannettavaa", kansanedustajat toteavat.

Karimäki nosti esiin puheessaan, että Islanti on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, jossa uudistukset työ- ja perhe-elämään ovat toimineet. "Puolet isistä käyttävät isyysvapaita ja lain mukaan yritysten hallituksiin on valittava 40 prosenttia naisia. Monessa Pohjoismaassa, kuten Suomessa, lasten päivähoito mahdollistaa naisten työssäkäynnin. Onkin pidettävä huoli päivähoidon laadusta, jotta se toimii lapsen parhaaksi."

"Yksi miehiä koskettava tasa-arvokysymys on eliniän odote. Se on alhaisempi miehillä ja selonteon mukaan se johtuu osin ravintotottumuksista. Onkin tärkeää lisätä tietoa, miten parhaalla tavalla edistämme Pohjolan kansalaisten terveyttä", Karimäki lisää.

Yksi tärkeä keino tasa-arvon edistämiseen on sukupuolivaikutusten arviointi päätöksenteossa. Esimerkiksi säästötalkoissa on hyvä selvittää, miten eri toimet kohdistuvat eri ihmisryhmiin. Tasa-arvon valtavirtaistamisen seurannassa keskeistä on kattava tiedon keruu. Onkin huolehdittava, että pohjoismaiseen tasa-arvotietoportaaliin saadaan ajankohtaista, päivitettyä ja vertailukelpoista tietoa internetiin. Karimäki muistutti, että Pohjoismaiden neuvoston on itsekin toimittava tasa-arvoisesti. Sekä neuvoston jäsenissä, että sen johtopaikoilla naiset ovat olleet aliedustettuina.

Krista Mikkonen muistutti, että yhä edelleen isoimmat esteet vammaisten aseman parantamiseksi ovat asenteissa. "Liian usein vammaiset nähdään heidän rajoitteidensa kautta. Emme näe sitä, millaisia mahdollisuuksia heillä on ja miten voisimme kannustaa ja tukea vammaisia entistä aktiivisempaan osallistumiseen. Vammaisilla tulee olla samanlainen mahdollisuus hyvään elämään kuin kenellä tahansa."

Vammaiset saavat äänensä kuuluviin pohjoismaisen yhteistöneuvoston kautta. Siinä on edustus eri vammaisjärjestöistä kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta. "Ei kuitenkaan riitä, että kuullaan, on huolehdittava että myös kuunnellaan ja otetaan mukaan. On myös muistettava, että vammaisia koskevat asiat eivät ole vain sosiaalisektorin asia, se kuuluu kaikille eri sektoreilla ja aloille. Vammaisen elämä on aivan yhtä monimuotoista kun muidenkin", painottaa Mikkonen.

YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus on pohjoismaisen vammaispolitiikan keskeinen asiakirja. Sopimuksella taataan vammaisten tasavertaisnen pääsy koulutukseen ja työelämään, liikkumiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kaikki Pohjoismaat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta Suomi ja Islanti eivät ole sitä toimeenpanneet. Mikkonen vaatii Suomea ja Islantia pikaisesti toimeenpanemaan sopimuksen.

Karimäki ja Mikkonen pitävät tärkeänä, että tasa-arvon edistäminen ja vammaisten oikeudet ovat vahvasti esillä pohjoismaisessa yhteistyössä. Vapaa liikkuvuus ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!

Lisätietoja:
Johanna Karimäki, puh. 050 512 1948
Krista Mikkonen, puh. 044 262 7881

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com