Toimenpidealoite: Jätevedenpumppaamoiden toimintahäiriöiden ehkäisy

Eduskunta-aloitteet • 30.06.2010

Eduskunnalle

Ympäristönsuojelulaki, vesilaki ja niitä täydentävät asetukset määrittelevät vesistöä mahdollisesti pilaavat toiminnot, kuten jätevesien käsittelyn ja siirron, ympäristönsuojeluviranomaisten valvomaksi ympäristölupaa tarvitseviksi toiminnoiksi. Luvassa määrätään tarkemmin, millä ehdoilla vesilaitos saa toimintaa harjoittaa. Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Tähän pyritään mm. käyttämällä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa tavoitteena ennaltaehkäistä haittoja tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi.

Vesilaitosten laitteistojen toiminnassa esiintyy toistuvia ympäristöä vahingoittavia ongelmia, jotka voitaisiin ehkäistä käyttämällä tarkoituksenmukaisia teknisiä keinoja. Jätevesiviemäröinnin yhteydessä käytetyssä pumppaamossa tapahtuva sähkökatko tai muu tekninen häiriö aiheuttaa jäteveden ylivuodon vesistöön. Ylivuototapahtumia voi vuodessa olla kymmenittäin yksittäisen joen valuma-alueella. Yhden vuotovahingon laajuus saattaa olla jopa tuhansia kuutiometrejä jätevettä. Myös jätevedenpuhdistamoiden toiminnassa esiintyy häiriöitä, jotka johtavat viemärijätteen pääsemiseen vesistöön.

Esimerkiksi keväällä 2010 muutamien päivien aikana valui Riihimäeltä lähes 40 000 kuutiota ja Nurmijärveltä lähes 20 000 kuutiota jätevettä Vantaanjokeen pumppaamoiden ja puhdistamoiden häiriöiden vuoksi. Vähäisen virtaaman aikaan sattuva vuoto aiheuttaa jokeen päästessään hygieenisen haitan lisäksi vakavaa vauriota kalastolle ja pohjaeliöille. Joen virtaamasta kymmeniä prosentteja voi olla puhdistamatonta jätevettä. Kaikissa häiriötapauksissa ei edes saada kunnollista selvyyttä siitä, mikä on vesistöön päässeen jäteveden määrä.

Pumppaamoiden tekniikkaa pitäisi uusia siten, että varavoimaa saadaan luotettavasti eikä yksittäinen laiterikko tee pumppaamoa toimintakyvyttömäksi. Laitteiston toimintaa pitäisi pystyä seuraamaan ja hallitsemaan vesilaitoksen valvomolta käsin siten, että mahdolliseen häiriötilanteeseen voidaan puuttua heti. Huolto- ym. toimenpiteillä pitää pystyä vakuuttautumaan siitä, että laitteiston toimintakunnosta johtuvia ylivuototapahtumia ei pääse syntymään. Tieto mahdollisesta ylivuodosta ja sen määrästä ja laadusta pitää toimittaa viivytyksettä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin muuttaakseen voimassa olevia säädöksiä ja viranomaisohjeita siten, että jätevedenpumppaamoiden ympäristölupien ehtoja kiristetään toimintahäiriöistä aiheutuvien jätevesipäästöjen lopettamiseksi parasta saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen ja että tapahtuneista vuodoista saadaan luotettava tieto viranomaisille sekä selvitetään jäteveden-puhdistamoiden mahdollisuudet rajoittaa toimintahäiriöistä tai niiden ehkäisystä aiheutuvia puhdistamattoman jäteveden päästöjä vesistöihin.


Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2010

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com