Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta

Valtuustoaloitteet • 15.10.2012

Reumasairaus on yleisnimi joukolle autoimmuunisairauksia. Niissä elimistössä on krooninen tulehdus. Oireita lievitetään tulehduskipulääkkeillä, kortisonilla ja varsinaisilla reumalääkkeillä. Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Usein puhutaan vain "reumasta", mikä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Aikuisia nivelreumaa sairastavia on Suomessa noin 35 000 ja näiden lisäksi muita eri reumatauteja sairastavia useita lukumääräisesti pienempiä ryhmiä. Osaa lastenreumasta voidaan pitää samana sairautena.

Espoon reumayhdistyksessä on jäseniä noin 800. Yhdistyksen vuoden 2012 teemana on: ”Hoidon saannin parantaminen - terveydenhuoltolaki käyttöön”, mikä hyvin kuvastaa hoidon tilannetta tällä hetkellä Espoossa.

Toukokuun 2011 alusta voimaan tullut uusi terveydenhuoltolaki täsmentää hoitotakuuta ja laajentaa asiakkaan valinnanmahdollisuuksia. Uusi terveydenhuoltolaki edellyttää, että hoidon tarpeen arviointi on toteutettava 3 kk:n kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan.

Lain mukaan hoidon ja kuntoutuksen toteutukselle on laadittava potilaan asemasta ja oikeuksista annetun mukainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä tarvittava tutkimus- tai muu suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu.

Espoossa on joidenkin reumapotilaiden hoito siirretty erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon puolelle terveyskeskuksiin erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämiseksi. Kuitenkaan terveyskeskuksissa ei ole ollut reumapotilaille asiantuntevaa hoitoa tarjolla. Ainoastaan Jorvin sairaalassa on 1,5 reumalääkäriä, mutta Espoon terveyskeskuksista uupuu reuman hoitoon perehtyneitä asiantuntijoita. Näin ollen potilaat kokevat jääneensä vaille hoitoa. Myös kuntoutukseen pääsy on erittäin haasteellista, eikä esimerkiksi ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää jalkahoitoa ole juurikaan ollut reumapotilaille tarjolla. Reumaa sairastavien lasten ja nuorten kohdalla huoli ennaltaehkäisevästä ja työkykyä edistävästä terveydenhoidosta ja kuntoutuksesta on suuri.

Espoon reumayhdistyksen teettämän jäsenkyselyn perusteella enemmistö reumapotilaista koki, etteivät olleet saaneet asianmukaista hoitoa sairauteensa perusterveydenhuollossa tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS).

Reumapotilailta tulleen palautteen mukaan ongelma on, että terveydenhuolto siirtää biologisten ja eräiden muiden reumalääkkeiden kustannusvastuuta potilaalle ja Kelalle vaatimalla, että potilas hankkii itse lääkkeet, jotka annetaan hänelle pistoksina tai infuusiona sairaalan tai terveyskeskuksen poliklinikalla, vaikka poliklinikkamaksun tulisi sisältää hoitokäynnin aikana annettava lääkitys.

Biologisten lääkkeiden osalta potilailla on kokemuksia, että hoitoa biologisilla lääkkeillä ei aloiteta tai aloitusta lykätään kustannussyistä.

Espoon reumayhdistys on myös hankkinut jäsenilleen yksityisen reumalääkärin, reumatologi Pekka Nykäsen, palveluita, koska Espoon kaupungilta niitä ei ole saanut. Ongelma tiedostetaan ja jo pitkään on luvattu ns. reumakäytävää eli reumaan erikoistunutta hoitoa Jorviin. Jorvin reumakeskus hanke on ollut vireillä 3 vuotta. Suomi on hyvinvointivaltio, jossa ei pidä sälyttää julkisen vallan vastuita kolmannelle sektorille tärkeiden peruspalveluiden, perusterveydenhuollon osalta.

 
Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Miten Espoossa turvataan reumapotilaiden tarpeellinen hoidon saanti?
Milloin kauan odotettu asiantunteva reumahoito Jorvin sairaalassa (reumakäytävä) saadaan toimintaan?

Espoossa 15.10.2012


Sirpa Hertell                                  Johanna Karimäki

& 30 kaupunginvaltuutettua

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com