Vihreiden kansanedustaja Johanna Karimäki: TARVITAAN KANSALLINEN SOIDENSUOJELUOHJELMA

Tiedotteet • 23.11.2010

Uusimaalainen kansanedustaja Johanna Karimäki vaatii kansallista suoluonnon suojeluohjelmaa. Suomessa on ojitettu valtaosa maan soista, ja jäljellä on erityisesti eteläisessä Suomessa vain rippeitä alkuperäisestä suoluonnosta. Yli puolet koko maan suotyypeistä onkin SYKE:n arvioinnin mukaan uhanalaisia ja suojelutaso on epäsuotuisa. Luonnon monimuotoisuudelle on erittäin tärkeää, että eri suoluontotyyppejä on riittävä määrä eri puolilla maata. Ojitettuja suoalueita voidaan myös uudelleen soistaa, mikä olisi erityisen viisasta niillä ojitetuilla metsämailla, joilla puuntuotannollinen arvo on osoittautunut vähäiseksi. 

Luonnonsuojelulaissa on soiden osalta kehitettävää. Jos suoalueelta ei löydy selkeästi suojeltua lajia, ei suonkäyttöä koskevissa lupapäätöksissä aluetta pidetä arvokkaana, vaikka kyseessä olisi suotyyppi joka itsessään on harvinainen. Tämä on hyvin ongelmallista, ja hankaloittaa edelleen pirstaleisten suoalueiden suojelua. Ojitettujen soiden palauttaminen takaisin suoympäristöksi on myös kasvihuonekaasupäästöjen kannalta edullista, sillä kuivatettu suo on hiilipäästöjen lähde, kun taas suona sama alue sitoo hiilidioksidia. Suot ovatkin Suomen suurin hiilivarasto. Sen sijaan että valtion varoja käytetään suo-ojitusten uusimiseen kitukasvuisilla suometsäalueilla, pitäisi niitä ohjata työllisyystöinä toteutettaviin soiden ennallistamisiin, Karimäki ehdottaa. 

Lähes kaikki jäljellä olevat yhtenäiset laajat suoalueet ovat Pohjois-Suomessa. Eteläisen Suomen alueella ojitettujen soiden keskellä olevien soiden luontoarvot vaarantuvat jo ympäröivien alueiden vesiolojen muutosten vuoksi. Olisikin tärkeää saada aikaan suurempia kokonaisuuksia, Karimäki toteaa. Myös erilaiset harrastajat marjastajista metsästäjiin ovat havainneet lähellä sijaitsevien suoalueiden arvon. Monet lajit, kuten riekko, ovat harvinaistuneet suoluontomme uhanalaistumisen myötä. Suot ovat merkittäviä myös tarjoamiensa ekosysteemipalveluiden vuoksi, joista esimerkkejä ovat luonnollinen tulvasääntely ja lämpötilaolojen tasaaminen. 

Lisätiedot:
Kansanedustaja
Johanna Karimäki
GSM 050 512 1948 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com