Keskustelu eduskunnassa pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta

Puheet • 23.06.2010

Arvoisa puhemies,

Ministeri Kiviniemen hallituksen ohjelmassa on joitakin hyviä uudistuksia, joskin suunta ja linjaus ei ole suuremmin muuttunut. On puhuttu siitä, että hallitus on sosiaalisesti oikeudenmukainen, ja sosiaaliturvan parantamiseksi onkin tehty jotakin, mutta ei mielestäni riittävästi. Hyviä toimenpiteitä ovat olleet minimivanhempainrahan korotus, opintotuen korotus, pienten etuuksien sitominen indeksiin ja maaliskuussa tulossa oleva takuueläke. Mutta lapsiköyhyys on Suomessa häpeäpilkku. Lapsiköyhyys on eriarvoistavaa, ja siihen pitäisi tarttua härkäpäisemmin tulonsiirroilla lapsiperheille ja esimerkiksi tukemalla vähävaraisten lasten harrastuksia.

Hallituksen hallitusohjelmatäydennys sisältää lähtökohtaisesti työllisyys- ja taloustavoitteita ja linjauksia, esimerkiksi työllisyysasteen nostamisen pitkällä aikavälillä 75 prosenttiin kasvua tukemalla ja rakenteellisin uudistuksin. Näissä uudistuksissa on keskeistä se, että mielen hyvinvoinnin kohottamiseksi tarvitaan ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja rahoitusta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Nuorten työkyvyttömyys mielenterveysongelmien vuoksi on kasvanut räjähdysmäisesti 1990-luvulta.

Hyvinvointinäkökulma on syytä sisällyttää kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon ja myös talousajatteluun. Siksi pidän sitä ajatusta erittäin tervetulleena, että hallitusohjelmaan on linjattu, että bruttokansantuotteen rinnalle otetaan myös muita kehitysindikaattoreita, jotka korostavat inhimillistä hyvinvointia ja ympäristön tilaa.

On tunnettu tosiasia, että jo 1970-luvulla ohitettiin se piste, jolloin bruttokansantuotteen lisäys lisäsi kansan onnellisuutta, eli toisin sanoen bkt:n kasvu ei lisää onnea. Ympäristönäkökulma on todellakin valtavirtaistettava kaikkeen päätöksentekoon.

Sitä näkökulmaa pidän hyvänä, että hallitus laatii kahdelle tulevalle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeenkuromiseksi, ja tämä tehdään yhteistyössä kolmikannan kanssa.

Se, mikä on todella keskeistä ja tuottaa kestävää talouskasvua, on ympäristöteknologia, jota tuottavat innovatiiviset pk-yritykset. Hallituksen linjaus lisätä erityisrahoituksen riskinottokykyä pk-yritysten rahoituksen turvaamiseksi on varsin tervetullut linjaus, ja toivon todella, että se tulee toteutumaan odotetulla tavalla, sillä Finnveran pienyrityslainat eivät tue tällä hetkellä tarpeeksi luovia uusia ideoita. Rahoitus on liian pientä yrityksille, ja yritysten tulee esittää täsmälliset suunnitelmat liiketoiminnasta, ja näitä suunnitelmia vielä seurataan pilkuntarkasti ja byrokraattisesti siihen nähden, että rahoitus on kovinkin pientä. Moni hyvä innovaatio on tällä tavalla kuihtunut.

Nykyjärjestelmä ei sanalla sanoen tue ajatusten ja ideoiden ja innovaatioiden käyttöönottoon liittyvää kokeellisuutta ja hedelmällisyyttä. Luovuudelle pitää jättää tilaa kukoistaa, ja siksi riskinottokyvyn lisääminen on todella tärkeää. Tekniikasta ja innovaatioista voidaan rakentaa hyvinvointia Suomelle.

Erittäin tärkeä linjaus tässä hallituksen paperissa on se, että valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa esitykset vanhemmuuden kustannusten jakamisesta ja myöskin esitykset perhevapaajärjestelmän kehittämiseksi. Siihen liittyy kaksikin todella tärkeää tavoitetta: Isien osallistuminen lasten hoitoon vahvistaa vanhemmuutta, ja se on ilman muuta lapsen etu, parantaa lapsen asemaa, mutta toiseksi tähän liittyy myös tasa-arvonäkökulma. Nuoria naisia syrjitään nyt työnhaussa perhevapaista aiheutuvien kustannusten vuoksi, joten tämä linjaus toteutuessaan on äärimmäisen tervetullut ja tarpeellinen.

Kiitosta voi antaa myös siitä, että harmaan talouden torjuntaohjelmassa on uusia toimenpiteitä tulossa. Harmaa taloushan syö meidän bruttokansantuotteestamme useita miljardeja, 7 prosenttia, vuosittain, ja se on kaikki pois yhteisistä verotuloista yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ja myös työntekijä on näissä tilanteissa heikoilla. Ei ole sosiaaliturvaetuja, eikä myöskään eläkekertymää tule.

Kaiken kaikkiaan kun hallituksella on isoja haasteita edessään työllisyys-, talous- ja finanssipolitiikassa, niin toivotan historiallisesti naisministerin vetämälle hallitukselle onnea työhön.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com