Keskustelu valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012 eduskunnassa

Puheet • 20.05.2008

Arvoisa puhemies,

Sosiaaliturvan uudistaminen on hallituskauden yksi tärkeistä tehtävistä, jossa tavoitteet ovat riittävä perusturva kaikille sekä kannustava ja selkeä sosiaaliturva, jolloin luovutaan monimutkaisista prosesseista ja byrokratiasta. Tässä kehyspäätöksessä ei ole huomioitu vielä rahallisesti sosiaaliturvan uudistamisen tarpeita, mutta on selvää, että heikompiosaisten aseman parantamiseen tarvitaan lisärahoitusta. Moni lapsi ja vanhus elää köyhyydessä, mikä on kestämätöntä hyvinvointivaltiossamme. Sosiaalipolitiikan uudistamiseen liittyy olennaisesti työllisyyspolitiikan uudistaminen. Punainen lanka tässä on se, että kaikki työnteko olisi kannattavaa. Työttömän olisi kannattavaa ottaa vastaan pienikin osa-aikainen työ, josta saadut tienestit aina lisäävät toimeentuloa. Tämä on työttömälle myös väylä päästä kiinni työelämään.

Korkea työllisyys on tulevaisuuden selviytymisen avainedellytys. On hyvä, että hallitus panostaa matalapalkkatukeen parantaen nuorten työllistymisedellytyksiä, osoittaa rahaa vammaisten palkkatukeen sekä ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen. Nuorten työllisyyttä tulee parantaa, sillä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan, että nuorten työttömyysaste on hälyttävän korkea. Tilastokeskuksen mukaan 15-24 vuotiaista oli maaliskuussa työttöminä noin 17 prosenttia. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta suhtautui mietinnössään kriittisesti suunnitelmiin heikentää työsuojelun resursseja, sillä se heikentää työelämän laatua oleellisesti. On hyvä muistaa, mistä kaikesta työsuojelu huolehtii, lähtien perinteisistä turvallisuus- ja terveysnäkökohdista homeasioihin, työtapoihin, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään, harmaan talouden ja laittoman työvoiman torjuntaan.

Arvoisa puhemies,

Kehyskaudelle osoitettu Metson rahoitus on edelleenkin riittämätön, koska se kattaa alle puolet ohjelman minimitasosta. Myös valtiovarainvaliokunta pitää lisärahoitusta tärkeänä ja sen saaman selvityksen mukaan määrärahat riittävät ohjelman käynnistämiseen. On kuitenkin selvää, että jatkossa tarvitaan lisää rahaa Metsolle. Nykyinen suojelun taso köyhdyttää metsäluontoamme. Kuukkeli ja moni muu laji ovat vaarassa hävitä.

Lopuksi haluan nostaa tämän hallituskauden hyviä päätöksiä. Minimivanhempainrahaa on nostettu 160 euroa kuussa, mikä merkitsee paljon nuorille vanhemmille, kuten opiskeleville perheille. Toinen tärkeä seikka on apurahansaajien, tutkijoiden ja taiteilijoiden sosiaaliturva. Se on nyt hoidettu kuntoon. Työministeriön uusi ohjeistus takaa apurahansaajien työttömyysturvan ennen kuin lainsäädäntötyö saadaan kaikilta osin valmiiksi. Hyvä on myös opintotukeen saatu 15 prosentin korotus. Raideliikennerahoitus ansaitsee kiitosta, sillä rahat rata- ja tiehankkeiden kesken menivät tässä kehyksessä tasan, 50 prosenttia kullekin.

Köyhyyden poistamisessa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnonsuojelussa on otettava vastuullisempi suunta. Esimerkiksi Pallas-Ounastunturin kansallispuiston tärvelemistä tunturihotellilla en voi hyväksyä. Loppujen lopuksi hallituskauden menestyksen määrittää, kuinka hyvin onnistumme parantamaan sosiaaliturvaa, vastaamaan kohtaanto-ongelmaan, huolehtimaan tärkeistä terveyspalveluista ja huolehtimaan heikompiosaisista sekä ympäristöstä.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com