Kirjallinen kysymys: Itämeren tilaa parantavat toimenpiteet

Eduskunta-aloitteet • 03.06.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Itämeren tila ei ole sanottavasti parantunut altaan valuma-alueen valtioiden toimenpiteistä huolimatta. Itämeren sisäinen kuormitus on suuri, ja se on hukuttamassa alleen ponnistelut, joita on tehty päästöjen vähentämiseksi. Päästöjen leikkaaminen on edelleen välttämätöntä, jotta paraneva kehityskulku saataisiin käyntiin. Itämereen valuvat ravinteet päätyvät aikanaan sisäisen kuormituksen lähteeksi, joten ainoa kestävä keino veden laadun parantamiseksi on päästöjen pysyvä vähentäminen.

Erilaisia toimenpiteitä on toteutettu Suomessa ja kansainvälisenä yhteistyönä, mutta niiden vaikutus on epäselvä. Osa voimassa olevista maatalouden ympäristötuista kohdistuu enemmän muihin tavoitteisiin kuin varsinaiseen vesistöjen suojelemiseen. Ongelmana on ympäristötukien ja -toimenpiteiden kohdistumattomuus. Tarvitaan parempaa tietoa Itämeren tilasta ja tarvitaan enemmän aidosti vaikuttavia toimenpiteitä, jotta ravinnehuuhtoutumat vesistöihin vähenevät.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka Varsinais-Suomen Itämeren suojelua edistävä projekti etenee,

miten on kohdennettu YM:n ja MMM:n budjetoidut varat eli 1 miljoonaa euroa kumpaankin,

missä vaiheessa valtioneuvoston Itämeriselonteon valmistelu on,

mitä ministeri aikoo tehdä maatalouden ympäristötukien vesistöjä suojelevan ohjausvaikutuksen parantamiseksi,

jos ympäristötukea ei saada paremmin ohjaavaksi, niin mitä korvaavia keinoja aiotaan käyttää maatalouden kuormituksen vähentämiseksi,

ovatko vesienhoitosuunnitelmat paikallisissa ympäristökeskuksissa riittävän hyvin resursoituja,

onko peltomaaperän analysoimiseen tarvittava laboratoriokapasiteetti riittävä, jotta saadaan ravinnetaseet asianmukaisesti laskettua ja miten hallitus aikoo edistää kansainvälisten Itämeren suojelua tehostavien toimenpiteiden aikaansaamista?


Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com