Puhe: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Puheet • 26.11.2014

Arvoisa puhemies,

Energiaverotuksen muutokset ovat osa julkisen talouden sopeuttamista mutta parantavat myös verotuksen ilmastopainotusta. Vihreät ovat ajaneet ympäristölle haitallisten tukien karsimista. Nyt esitetään, että kaivostoiminnalta poistuu energiaintensiivisen teollisuuden verotuet. Tämä on yksi osa ympäristölle haitallisten tukien karsimispakettia.

Liikennepolttoaineiden energiasisältöveron korotukset ja lämmityspolttoaineiden korotukset ovat maltillisia mutta ohjaavat kuluttajaa ilmastoystävällisiin valintoihin. Myös sähköveron korotuksista aiheutuva verorasitus kuluttajalle on kohtuullisen maltillinen, vaikka tavoiteltavasta verotuotosta yli puolet, noin 140 miljoonaa euroa, muodostuu sähköveron korotuksesta. Teollisuuden alennettu sähkövero jää ennalleen, jotta vientiä ei heikennettäisi.

Muutokset ovat linjassa päästövähennystavoitteiden kanssa, koska ne siirtävät energiaverotuksen painopistettä yhä enemmän päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin, kuten liikenteeseen ja kulutukseen. Lämmityspolttoaineiden hiilidioksidiveron korotukset kannustavat käyttämään vähäpäästöisiä polttoaineita. Näiltä osin hallituksen esitykset ovat kannatettavia, mutta vihreät jättivät käsittelyssä vastalauseen, joka kohdistuu esityksessä olevaan turpeen veron alennukseen.

Vihreä ryhmä ei kannata hallituksen esitystä laskea polttoturpeen verotusta 4,9 eurosta megawattitunnilta 3,4:ään euroon megawattitunnilta. Kesän kehysriihessä päätettiin jo perua turpeelle kaavaillut veronkorotukset vuoden 2015 alusta, jotta sen asema suhteessa kivihiileen paranee.

Kivihiilen käyttöä pitää vähentää ja kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä vastaavasti lisätä. Vihreät jakavat nämä tavoitteet. Viime vuonna vihreä ryhmä esitti kymmenen kohdan paketin keinoista, joilla voidaan vähentää kivihiilen kulutusta ja suosia kotimaisia uusiutuvia polttoaineita. Esitimme verotuksen hienosäätämistä niin, että sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kotimainen energia pärjäisi paremmin kisassa tuontikivihiilen kanssa. Esitimme metsähakkeen tukeen korjausta, joka auttaisi ennen kaikkea nykyisen kaltaisissa oloissa, jolloin päästöoikeuden hinta on alamaissa, ja parantaisi metsähakkeen asemaa suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin. Esitimme myös sitä, että Suomi toimisi aktiivisesti EU:ssa EU:n päästökaupan korjaamiseksi, jotta sitä kautta saataisiin vauhditettua uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja jarrutettua vastaavasti tuontipolttoaineiden käyttöä.

Pulmallista hallituksen esityksessä on se, että tukitoimia kohdennetaan juuri turpeeseen, vaikka järkevintä olisi keskittyä edistämään nimenomaan kotimaisen uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja sitä kautta auttaa vähentämään tuontipolttoaineiden käyttöä. Kannatamme esitettyä 12 miljoonan euron lisäystä metsähakkeen tukeen ja esitämme metsähakkeen tuotantotuen välitöntä uudelleen notifiointia EU:ssa. Pidämme valitettavana, että metsähakkeen tuotantotuki aikoinaan ylipäätään sidottiin turpeen verotukseen. Vaadimme metsähakkeen tuotantotuen uudelleen notifiointia ja sitä, että EU tarkistaa sääntöjensä järjettömyyden asian suhteen. Tilanteessa, jossa ulkomainen fossiilinen polttoaine, kivihiili, ottaa markkinaosuuksia kotimaiselta uusiutuvalta energialta, pitäisi voida tukea kotimaista uusiutuvaa polttoainetta, metsähaketta. Markkinoiden epätasapainoa lisää sekin, että arvioiden mukaan teollisuusmaat käyttivät vuonna 2011 yli 58 miljardia dollaria fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, hiilen ja kaasun, tuotannon ja kulutuksen tukemiseen.

Arvoisa puhemies,

Tulemme esittämään pykälämuutoksen turpeen verotukseen. Lisäksi käsittelyissä tulemme esittämään kolme lausumaehdotusta, jotka myös sisältyvät vastalauseeseen. Edellytämme, että hallitus toimii ripeästi EU:n päästökaupan valuvikojen korjaamiseksi, jotta hiilidioksiditonnille saadaan sellainen hinta, joka suosii uusiutuvia polttoaineita. Lisäksi edellytämme, että hallitus aloittaa metsähakkeen tuotantotuen uudelleen notifioinnin välittömästi, jotta metsähakkeen tuotantotukea voidaan nostaa riippumatta turpeen verosta, ja neuvottelee EU:n kanssa tähän tarvittavat muutokset. Kolmanneksi edellytämme, että hallitus ryhtyy toimiin energiaverotuksen korjaamiseksi niin, että kivihiilen vero nousee ja kotimaisen uusiutuvan energian kilpailuasetelma suhteessa kivihiileen vahvistuu.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com