Puhe: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Puheet • 03.02.2015

Arvoisa puhemies,

Hallituksen esitys lyö korville uusiutuvan energian tavoitteita ja ilmastotavoitteita.
Metsähake-esityksen mukaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki olisi puolet nykyisestä, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista, jalostukseen soveltuvista rungonosista. Muilta osin tuen määräytymisperusteet pysyisivät ennallaan.

Polttoaineiden valmisteveroesityksen mukaan turpeen verotasoa alennettaisiin 1,5 eurolla megawattitunnilta. Esitystä perustellaan turpeen ja metsähakkeen kilpailukyvyn parantamisella suhteessa kivihiileen.

Metsähake-esitys puolittaa vähänkin isompikokoisen rankapuulla tuotetun sähkön tuotantotuen. Rajaus on tullut metsäteollisuuden toiveesta. Järeämmän puun tuen puolitusta perustellaan sillä, etteivät puut riitä metsäteollisuudelle. Asiantuntijoiden laskelmat kuitenkin osoittavat, että ympäristön kannalta kestävällä tavalla tuotettua puuainesta riittää metsähakkeen käytön merkittävään lisäämiseen sekä metsäteollisuuden raaka-aineeksi.

Ja ajatelkaapa logistisia hankaluuksia. On haaste tehdä ero eri puuerien välillä: Mikä on oikeutettu puoleen tukeen, mikä täyteen tukeen. Tarvitaan eri autot ja erät eri puille. Kuljetuskustannukset lisääntyvät, byrokratia kasvaa, valvonta ja todentaminen tulevat entistä raskaammaksi.

Hallituksen esitys johtaisi metsähakkeen käytön vähenemisen myötä todennäköisesti turpeen ja kivihiilen käytön lisäämiseen. Tavoite kotimaisen puuenergian edistämisestä kääntyy esityksen seurauksena päälaelleen. Etenkin sisämaassa menetetään kotimaisia työpaikkoja, kun metsäalueiden ympäröimät energialaitokset siirtyvät puuenergiasta kivihiileen.

Esitys on myös surullinen esimerkki hallituksen tempoilevasta politiikasta. Maakuntien polttolaitoksissa oli jo varauduttu tuen nousuun ja puun käytön lisäämiseen, mutta hallituksen esitys on tyrmäys hyville aikeille.

Esitys sai lausuntokierroksella harvinaisen yksimielisen tyrmäyksen, mikä todetaan myös suoraan hallituksen esityksessä. Metsäteollisuus ry:n mukaan esitys on oikeansuuntainen mutta ei riittävä. Mutta maa- ja metsätalousministeriö, järjestöt, energiayhtiöt ja muut lausunnonantajat vastustivat esitystä perusteettomana ja katsoivat sen olevan monin tavoin haitallinen.

Turpeen veroalella voidaan väittää edistettävän metsähakkeen käyttöä, koska edellisellä kaudella energiatukiin rakennettiin kiikkulauta, turpeen vero ja puuenergian tukitaso sidottiin toisiinsa. Metsähakkeen tuen korottaminen johtaa turpeen veron pienentämiseen ja vastaavasti turpeen veron pienentäminen johtaa metsähakkeen tuen korottamiseen. Turpeen ja puuenergian välinen sidos pitäisi purkaa ja metsähakkeen tuotantotuki notifioida EU:ssa uudestaan. Metsähakkeen tukea pitää voida nostaa ilman turveveron helpotusta. EU:n on tarkastettava sääntöjensä järjettömyys asian suhteen. Tilanteessa, jossa ulkomainen fossiilinen polttoaine, kivihiili, ottaa markkinaosuuksia kotimaiselta uusiutuvalta energialta, pitäisi voida tukea kotimaista uusiutuvaa polttoainetta, metsähaketta.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com