Puhe valtuuston budjettikäsittelyssä ympäristötoimesta ja erityisopetuksesta

Puheet • 07.12.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajana kiitän lämpimästi budjettineuvottelijoita, että hyväksyitte lautakunnan esityksen uudesta biologin vakanssista. Se vahvistaa Espoon luonnonsuojelutyötä, ja on tarpeellinen kestävän kasvun kannalta. Lausunto- ja lupapyyntöjen määrä ympäristökeskukselle on kasvanut. Myös kaupungin sisäiset kyselyt ovat kasvaneet ja rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden lisäys luo entisestään painetta. Liian vähäiset resurssit pidentävät lausuntoaikoja, mikä edelleen viivästyttää rakennuslupia ja kaavoja. Uusi biologi tuo helpotusta tähän ja nopeuttaa käsittelyjä.

Ympäristönsuojelun resursseja tarvitaan myös valtuustokauden tärkeään tavoitteeseen laatia tiekartta luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä sekä LuonTo-ohjelman toteuttamiseksi ja sen seurantaan, jossa isossa roolissa on uusien suojelualueiden perustaminen. Pienet Lumo-toimet ovat myös tärkeitä, kun tehdään esim. niittyjä nurmikon sijaan.

LuonTo-ohjelma on edennyt aikataulussa. Tavoitteena on perustaa 26 suojelualuetta, 392 ha vuosina 2021-2030, noin 3 aluetta vuodessa. Tänä vuonna lautakunta on hyväksynyt esitykset uusien suojelualueiden perustamiseksi. Rauhoitettavaksi esitetään Espoon kaupungin mailla sijaitsevia arvokkaita luontokohteita: Perusmäen eteläpuolella sijaitsevia metsäisiä alueita: Liselottin luonnonsuojelualue ja Niipperinpellon rinnelehdon luonnonsuojelualue sekä Espoon ja Kirkkonummen rajalla sijaitsevaa keidassuota, jonne tulee Soidensuon luonnonsuojelualue.

Luonnon monimuotoisuudelle suojelualueiden lisäämisellä on suuri merkitys. Arvokkaat luontokohteet ylläpitävät monipuolista lajistoa ja alueiden suojelu takaa lajeille soveltuvien elinympäristöjen säilymisen. Suojelualueiden tarjoamat ekosysteemipalvelut, kuten luonnossa virkistäytyminen, hyödyttävät myös alueiden asukkaita.

Arvoisa puheenjohtaja

Nostan lisäksi esiin huoleni ja toiveeni opetuksen resursseista. Opetustyötä tekevänä näen, että erityisopetuksessa on olennaista, että lapsia tukee ja ymmärtää riittävän moni aikuinen. Liian suurissa opetusryhmissä sekä opettajat että oppilaat kuormittuvat ja oppiminen vaikeutuu. Myös lisääntynyt levottomuus vaikeuttaa turvallista päivärytmiä kouluissa.

Meidän on pidettävä huoli opetuksen korkeasta tasosta ja erityisopetukselle on varattava riittävä henkilöstömäärä tukemaan lapsia. Inklusiivinen opetus onnistuu, mikäli erityislapsi saa kaiken tarvitsemansa tuen henkilökohtaisten tarpeidensa perusteella.

Esitänkin valtuuston hyväksyttäväksi toivomuksen:

”Valtuusto toivoo, että erityisopetuksen korkeasta tasosta huolehdittaisiin ja sen resurssien riittävyyttä seurattaisiin.”

-Valtuusto hyväksyi toivomukseni yksimielisesti seuraavassa kokouksessaan 12.12.2022.

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com