Puhe valtuustossa Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan (POKE) käsittelyssä

Puheet • 07.06.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Olen ollut Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsitelemässä syksystä 2019 asti Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaa eli Pokea. Meidän vihreiden tavoitteena on vahvistaa ja lisätä suojelualueverkostoa, lisätä virkistysalueita sekä ohjata uusi rakentaminen maltillisesti ja kestävästi. Olennaista on tiivistää olemassa olevia keskuksia, kuten Kalajärvi, jotta saadaan kattavammat lähipalvelut. Kaikkea kaavoitusta tulee katsoa ilmastolasien läpi. Ratkaisujen tulee mahdollistaa hyvin toimiva joukkoliikenne. Esimerkiksi Histaan voidaan rakentaa aseman seutu, kunhan asemasta on saatu päätös. On tärkeää turvata Mynttilän metsän arvokkaimmat luontoarvot, joten esitimme lautakunnassa Mynttilän metsän säästämistä rakentamiselta. Nyt käsiteltävässä kaavassa Mynttilä on rajattu pois, mutta on tärkeää muistaa alueen suojelu jatkossa. Jatkoon haluan evästää myös sen, että nykyiset pientaloalueet muun muassa Espoon Keskuksen ympäristössä voivat kehittyä rauhallisina pientaloalueina.

Puhuimme lautakunnassa maakunnallisesti arvokkaista suojelualueista, joita on Uudenmaan liiton kaavatyössä inventoitu. Näitä arvokkaita uusia suojelualueita ei aluksi ollut virkamiesten luonnospohjassa. Mutta sitkeän vaikuttamisemme ansiosta esittelijä täydensi ehdotustaan ja lisäsi Uudenmaan maakuntakaavan mukaisia suojelualueita karttapohjaan. On kuitenkin tärkeää, että arvokkaiksi todetut alueet suojellaan kattavammin. Esitämmekin lisää suojelualueita Poke-alueelle. Arvokkaat luontotyypit rikastavat Espoon luontoa ja sen monimuotoisuutta. Tässä yhteydessä kiitän kaupunginhallitusta siitä, että laajensitte rakastetun Espoon Keskuspuiston rajausta. Tätäkin esitimme jo lautakunnan käsittelyssä, mutta silloin esitys hävisi niukasti äänestyksessä.

Lautakunnan enemmistö teki kaavaan useita kestämättömiä muutoksia, jotka lisäävät asutusta Nuuksion järviylängön metsiin. ELY-keskus on kriittinen kaavan ilmastovaikutuksista. Ratkaisu on kestämätön, eikä kaavaa voi tässä muodossa kannattaa. Lisäksi Oittaan virkistysaluetta on laajennettava, virtavedet on palautettava kaavakarttaan ja Matalajärven Natura-alue turvattava paremmin. Jollei kaava palaudu vihreiden kestävän vaihtoehtoesityksen pohjalta, esitän valtuustolle kaksi toivomusta Matalajärven alueen hulevesien käsittelystä sekä virkistysreiteistä. Ne on jaettu teille numeroilla 9.6 ja 9.7.

”Valtuusto toivoo, että Matalajärven valuma-alueelle suunniteltaisiin jatkotyön yhteydessä asianmukainen hulevesien käsittely riittävine viivästysratkaisuineen. Ilman huolellista hulevesien käsittelyä vaara vedenlaadun muutoksille on suuri ja Natura-selvityksen mukaan luontotyyppiin voi kohdistua erityisesti rakentamisaikana merkittävää haittaa.”

”Valtuusto toivoo, että jatkotyössä selvitettäisiin mahdollisuudet toteuttaa Matalajärven läheisyyteen, Natura-alueen ulkopuolelle toteutettavat Natura-arvion edellyttämät riittävät virkistysreitit ennen rakentamisen aloittamista Viiskorvessa ja Matalajärven ympäristössä, jotta arvokas lehto -luontotyyppi ei kuormittuisi.”

Arvoisa puheenjohtaja,

Lopuksi kannatan valtuutettu Henna Partasen esittämää palautusesitystä.

 

-Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Matalajärveen esitetyt toivomukset. Vihreiden palautusesitys hävisi äänestyksessä 21-52. Lopuksi esitimme vihreiden hylkäysesityksen: ”Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hylätään muuten paitsi ESA-radan ratakäytävän osalta.”

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com