Budjettipuhe eduskunnassa, Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Puheet • 16.12.2010

Arvoisa puhemies,

Viime päivien uutiset köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymisestä pysäyttävät. Tuloerot ovat kasvaneet liian pitkään, ja köyhyys periytyy. 1990-luvun laman seurauksena leikattiin lapsiperheiden etuuksia ja lapsia auttavia palveluja vähennettiin. Tähän ei ole tullut muutosta kasvuvuosien Suomessa. Yhä useampi lapsi elää köyhyydessä ja on vaarassa syrjäytyä. Tämä on vauraan Suomen häpeäpilkku. Seuraavan hallituskauden suurin haaste on oikeudenmukaisen Suomen jälleenrakentaminen. Kotitalouksista vaikeuksia on etenkin yksinhuoltajaperheillä ja monilapsisilla perheillä. Yhden vanhemman talouksissa asumiskustannukset ovat iso menoerä, ja monet töissä käyvät yksinhuoltajat joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. He ovat köyhyysloukussa, jossa lisätyökään ei tuo lisää tuloja. Köyhyys voi koskettaa myös perheitä, joissa on pieniä päivähoitoikäisiä lapsia, jolloin hoitomaksut vievät osan tienesteistä. Lapsilisien sitominen indeksiin on hyvä asia, mutta siitä huolimatta tarvittaisiin myös tasokorotus.

Köyhyyttä voidaan helpottaa parantamalla perusturvaa, nostamalla toimeentulotukea ja peruspäivärahaa. Lasten köyhyyteen on puututtava, ja tässä on yksi takuuvarma keino: ei leikata lapsilisiä toimeentulotuesta. Tämä on tärkeä tavoite seuraavalle hallituskaudelle.

Myös vähävaraisten vanhusten asema huolettaa. Terveyspalvelut, elintärkeät lääkkeet ja asuminen lohkaisevat ison osan pienituloisten eläkeläisten lompakosta. Maaliskuussa 2011 alkava takuueläke helpottaa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten asemaa, mutta jatkossa on taattava lainsäädännöllä, että jokaiselle jää välttämättömien menojen jälkeen käyttövarojakin.

Vanhuspalvelulakia on kiirehdittävä, sillä niin epäinhimilliset olot monella vanhuksella on laitoshoidossa. Vanhukset ovat arvokas osa yhteiskuntaamme. He ovat heikompiosaisia, joista on hellästi huolehdittava.

Olen iloinen siitä ja annan kiitokset valtiovarainvaliokunnalle, että he hoitivat päihdeäitien Pidä kiinni -hoidon turvaamisen ja myös veteraanien kuntoutusmäärärahoja on lisätty.

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva asetus tuli voimaan 2009, ja uusia terveystarkastuksia koskevat säännökset tulevat voimaan 2011. Ne ohjaavat terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää. Asetuksen toimeenpanoa tuetaan yhteensä 18,5 miljoonalla eurolla vuosina 2010 ja 2011. On tärkeää, että kunnat noudattaisivat näitä suosituksia ja että valtio ohjaa kannustavasti riittävät määrärahat. Hyvin järjestetty kouluterveydenhuolto ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Varhaisella puuttumisella voidaan myös vähentää mielenterveysongelmia ja kalliita korjaavia toimia.

Ministeri Risikko totesi hyvin osuvasti, että kaikki kohdataan kouluissa. Todellakin jokaiseen kouluun pitäisi saada terveydenhoitaja, joka olisi aina tavattavissa niin, että lapsi voisi mennä terveydenhoitajan luokse vaikka silloin, kun mahaan sattuu, ja sitten taustalla voisikin olla jokin muu huoli.

Vielä lopuksi esitän toiveen, että jo tällä hallituskaudella muutettaisiin työttömyysturvalakia alle 25-vuotiaiden niin sanotun pakkohaun osalta. On kohtuutonta, että nuorelta viedään työmarkkinatuki ja mahdollisuus osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin liian kevein perustein. Työelämävaliokunta on lähettänyt asiasta kirjeen sosiaali- ja terveys- sekä työ- ja opetusministeriöihin.

Kirjeessä valiokunta toteaa seuraavaa: "Valiokunta katsoo, että etenkin erityistä tukea ja valmennusta tarvitsevien nuorten ja syksyn yhteishaun kohdalla pätevän syyn harkinnassa ei voida noudattaa kaavamaista lain tulkintaa vaan nuoren erityiset olosuhteet ja syksyn yhteishaun vähäinen tarjonta tulee ottaa huomioon." Ja kirje loppuu sanoihin: "Koska on ilmeistä, että havaittujen epäkohtien korjaaminen edellyttää lainmuutoksia, valiokunta pitää tärkeänä, että tähän työhön ryhdytään mahdollisimman nopeasti."

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com