Budjettipuhe eduskunnassa, Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Puheet • 20.12.2007

Arvoisa puhemies,

Julkisen puolen kasvavat menot, terveyspalveluiden hintojen nousu ja työvoimapula ovat haasteita kuntien taloudelle. Mutta jo ensi vuodelle on luvassa helpotusta, sillä kuntien valtionosuudet nousevat. Tässä salissa on herättänyt kiivasta keskustelua se, että on epäilty kuntien valtionosuuksien pienenevän, koska valtionosuusprosentti laskee 34 prosentista 33 prosenttiin. Tämä johtuu pääasiassa laskennan perustana olevien kustannusten tarkistamisesta. Uusi laskentaperuste vastaa paremmin todellista tarvetta, ja kunnille osoitettu valtionosuus on ensi vuonna 768 miljoonaa euroa suurempi kuin nyt. Tämä tulee vanhusten, sairaiden ja lapsiperheiden hyväksi.

Ensi vuoden budjetti sosiaali- ja terveyspuolen osalta parantaa lapsiperheiden hyvinvointia, muttei riittävästi. Erityisesti olen huolissani vähävaraisista lapsiperheistä. Näihin lukeutuu suuri osa yksinhuoltajien perheistä sekä myös monilapsisia perheitä. Stakesin vuosi sitten julkaisemassa laajassa hyvinvointitutkimuksessa todettiin, että suhteellinen köyhyys oli lisääntynyt ja nimenomaan lapsiperheiden köyhyys oli kasvanut.

Yksinhuoltajaperheiden arki on kiireistä ja usein taloudellisesti tiukkaa. Yksinhuoltajat tarvitsevat myös aivan erityisesti hoivapalveluita. Pienille koululaisille tarkoitettu iltapäiväkerho tuo helpotusta perheiden elämään. Koulujen harrastekerhot ovat tärkeitä, sillä usein yksinhuoltajavanhemmilla ei ole varaa kalliisiin harrastuksiin. Nämä ovat kysymyksiä, joihin toivon konkreettisia parannuksia hallituksen lasten ja nuorten politiikkaohjelmassa.

Lapsiperheiden asemaa parantavat toimenpiteet jäävät ensi vuoden talousarvioesityksessä suhteellisen vähäisiksi. Esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostaminen 10 eurolla ei paranna kaikkein pienituloisimpien yksinhuoltajien tilannetta, koska lapsilisän korotus pienentää toimeentulotukea. Sama tilanne koskee myös kolmannesta lapsesta lähtien maksettavaa 10 euron lapsilisän korotusta.

Toivon, että hallitus harkitsee vakavasti lapsilisän sitomista indeksiin sosiaaliturvan uudistuksen yhteydessä. Silloin lapsilisät vastaisivat paremmin kohoavia elinkustannuksia. Varsinkin Pääkaupunkiseudulla asumiskustannukset ovat todella suuret ja yksihuoltajaperheissä ne ovat yhden aikuisen kontolla.

Merkittävä parannus sen sijaan on minimivanhempainrahan nosto alimman työttömyysturvan tasalle. Tämä parantaa opiskelevan nuoren äidin asemaa huomattavasti. Kiitokset voi myös lausua siitä, että monilapsisten perheiden ja vähävaraisten perheiden päivähoitomaksut alenevat päivähoitomaksu-uudistuksen myötä. Hallitus päätyi myös inhimilliseen ratkaisuun, kun päivähoidon nollamaksuluokka säilyy.

On myös tärkeää panostaa ongelmien varhaiseen tunnistamiseen sekä perheitä tukevien palveluketjujen toimivuuteen. Hyvä asia on nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden edistämiseen tarkoitettu 15 miljoonan euron lisäys.

Myös vanhusten osa paranee ensi vuonna. Eläkeläisten asemaa parantaa kansaneläkkeen korotus, joka kohdistuu erityisesti kaikkein pienituloisimmille eläkeläisille. Olen myös ilahtunut veteraaneille osoitetusta tukipaketista, joka tukee veteraanien itsenäistä selviytymistä ja turvaa sotainvalidien laitoshoidon. Veteraanien huomioiminen on tärkeää, sillä vaikka veteraani olisi selvinnyt sodasta ilman ulkoista vammaa, voi vanhalla soturilla olla sirpale sielussaan.

Vielä muutama sana omaishoidosta. Omaishoitajien asema parani vuoden 2006 alussa lakiuudistuksen myötä, mutta siinä on silti epäkohtia. Pahimmat puutteet ovat omaishoidon tuen myöntämisen kirjavuus eri kunnissa, palvelujen saatavuus ja niistä perityt maksut. Omaishoitajilla ei myöskään aina ole mahdollisuutta lakisääteisiin vapaapäiviin. Näitä puutteita on määrätietoisesti parannettava.

Hallitusohjelmaan sisältyy terveyden edistämisen politiikkaohjelma, jonka tavoitteena on väestön terveydentilan parantuminen ja terveyserojen kaventuminen. Tavoitteita ovat muun muassa ylipainoisuuden, tupakoinnin ja alkoholihaittojen väheneminen. On hienoa, että tämän päivän trendi on ongelmien ennaltaehkäisy. Vähentämällä elintasosairauksia saamme säästöjä erikoissairaanhoidosta, mutta ennen kaikkea se vähentää inhimillistä kärsimystä. Sosiaali- ja terveyspuolen palvelut kattavat koko elämän kirjon, ja niiden korkea taso on sivistysvaltion mitta.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com