Budjettipuhe eduskunnassa, Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Puheet • 15.12.2010

Arvoisa puhemies,

Työpajatoiminta kannustaa nuorta ja auttaa löytämään työpaikan, oppisopimuskoulutusta tai muun koulutuspaikan. Lisäksi pajalla selvitetään päihde- ja mielenterveysavun tarve eli todella autetaan nuorta yksilöllisesti. Valtiovarainvaliokunta lisäsi määrärahoja työpajoille, ja hyvä niin. Olen vieraillut muutamalla työpajalla, jossa toiminta sekä tulokset ovat vaikuttavia. Viimeksi kävin Espoon työhönvalmennuskeskuksessa. Sen pesulassa pestään päiväkotien pyykkejä. Lisäksi on puupaja, kierrätyspiste ja remonttipaja, joka kiertää korjaustöissä kaupungin toimitiloissa. Kädentaitopajalla tehdään taidetta ja käsitöitä. Fillaripajalla kunnostetaan hylättyjä pyöriä, jotka annetaan köyhien perheiden lapsille. Työpaikka on jokaiselle nuorelle, maahanmuuttajalle ja vammaiselle tärkeä väline yhteiskuntaan integroitumisessa ja itsetunnon kasvattamisessa. Pidemmällä aikavälillä työllistämisen kautta säästetään myös syrjäytymis- ja mielenterveysongelmien aiheuttamissa kustannuksissa.

Tulee myös varmistaa, että tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella tai sinne joutumisen uhan alla olevien henkilöiden terveydestä huolehditaan. Työttömien työterveystarkastukset on saatava valtakunnalliseksi toiminnaksi. Hyviä käytäntöjä ja malleja on kokeiltu, esimerkiksi Kuopiossa on saatu hyvää tulosta.

Työllistäminen on tämän hetken tärkeimpiä asioita. Nuorisotyöttömyyden torjuntaa tulee jatkaa määrätietoisesti tukityöllistämällä tai takaamalla koulutuspaikka. Vaikka nuorisotyöttömyyden kasvu on hellittänyt, nuoret tarvitsevat työllistyäkseen edelleen erityisiä toimenpiteitä ja tukea. Pidän ehdottoman tärkeänä, että aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja varataan riittävästi ja tarpeen vaatiessa lisätään lisäbudjetein.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on huolestuttavaa, ja siihen tulee puuttua uusin keinoin. On tärkeää, ettei toivoa pitkäaikaistyöttömien osalta menetettäisi. Oikein tehdyn aktivointisuunnitelman ja kuntouttavan työtoiminnan avulla on nähty, että työelämään paluu on pitkän tauonkin jälkeen mahdollista. Esimerkiksi työpankkikokeilusta on todella kannustavia tuloksia. Yritys ottaa työhön vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän, joka on tietyn ajan työsuhteessa työpankkiin. Näin yrityksellä ei ole työllistämisriskiä ja työtön saa työtä. Monessa tapauksessa kaikki on mennyt niin hyvin, että henkilö on lopulta työllistynyt yritykseen. Tämä on yksi hyvä kokeilu, joka pitää laajentaa koko maan käytännöksi.

Arvoisa puhemies,

Vielä energiapolitiikkaan. On kiitettävää, että uusiutuvan energian tuotantotukiin on varattu 55 miljoonan euron määräraha, jolla tuetaan tuulivoimaan, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvan sähkön tuotantoa. Lisäksi 50 miljoonaa euroa varataan liikenteen biopolttoaineiden demonstraatiolaitosten tukemiseen. Tämä on linjassa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa. Toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantolaitoksen perustamiseen liittyvä lupamenettely on käynnistynyt, ja valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään, että päätökset kaupallisen laitoksen perussuunnittelun aloittamisesta tehtäneen ensi vuoden aikana. Valiokunta pitää tärkeänä varautumista siihen, että laitoksen mahdollinen sijoittuminen Suomeen edellyttää myös julkista tukea, jonka määräksi on arvioitu 100-200 miljoonaa euroa.

Kiinnitän huomiota siihen, että hyvin suuri osa valtion tuista kohdistuu liikenteen polttoaineisiin. Olen iloinen uuden ilmastopolitiikan suuntauksesta, joskin seuraavalle hallituskaudelle jää isoja haasteita. Jatkossa pitää kehittää syöttötariffijärjestelmää sellaiseksi, että myös pienet uusiutuvan energian tuotantoyksiköt saavat tuen. Saksan malli on hyvä. Siinä tuetaan kaikkia uusiutuvan energian lähteitä mukaan lukien aurinkoenergia, myös pienessä mittakaavassa ja hajautetusti. Panostaminen uusiutuvaan energiaan vahvistaa suomalaista osaamista, työllisyyttä, teknologiaa ja lisää hajautettuna koko maan huoltovarmuutta. Vahvat kotimarkkinat avaavat mahdollisuuksia teknologiavientiin. Edistämispotentiaali on valtava, mutta samalla on ennakoitava koulutus ilmastopolitiikan tarpeisiin ja edistettävä älykkäitä sähköjärjestelmiä. Uusiutuva energia ja energiateknologia voisi olla Suomelle uusi Nokia.

Pidän myös energiatehokkuutta sekä kulutuksen hillitsemistä ympäristöverojen keskeisinä tavoitteina. Ja tässä kehikossa tulee suojella luonnon monimuotoisuutta ja huolehtia tulonsiirroin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com