Budjettipuhe eduskunnassa, Ympäristöminiteriön hallinnonala

Puheet • 21.12.2007

Arvoisa puhemies, Arvostettu ministeri Tiilikainen,

Olen pääsääntöisesti kiitellyt valtion budjettia, mutta ympäristöministeriön hallinnonalasta on todettava, että budjetissa olisi voinut olla enemmän panostuksia ympäristönsuojeluun. Positiivista ilmastonmuutoksen hillinnässä on energiaveropaketti, jossa kerätään 300 miljoonaa euroa polttoaine- ja sähköveron korotuksina. Hyvää on myös se, että tulevana vuotena panostetaan energiatehokkuutta lisääviin investointeihin, sillä rakennusten lämmitys aiheuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 30 prosenttia. 10 miljoonan euron lisämääräraha asuinrakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi tulee tarpeeseen, vaikka korotus on liian pieni suhteessa tarpeeseen. Kiitosta annan siitä, että tuuliatlaksen päivitykseen on varattu rahaa budjettiin. Auto- ja ajoneuvoverot ovat hyviä avauksia, koska ensimmäistä kertaa autoilun päästöihin liittyvät verot ovat porrastettuja kasvihuonepäästöjen mukaan. Luonnonsuojelujärjestöt ovat arvostelleet veroasteikkoa, sillä kokonaisvaltaisesti nämä yksityisautoiluun liittyvät verot alenevat. On hyvä, että hallitus seuraa yksityisautoilun kehitystä ja on varautunut kiristämään verotusta.

Joukkoliikenteeseen tuli niin ikään enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina, vaikka panostukset joukkoliikenteeseen eivät vielä ole tyydyttävällä tasolla. Parannusta on luvassa vuonna 2009, jolloin alkaa ensimmäistä kertaa Suomen historiassa suurten kaupunkien joukkoliikennetuki.

Pieni, mutta äärimmäisen tärkeä ja mainitsemisen arvoinen detalji on valtion panostus lasten ympäristökasvatukseen, jonne on budjetoitu 2 miljoonaa euroa. Lapsissa meillä on tulevaisuus.

Valtiovarainvaliokunta lisäsi ympäristötutkimuksen rahoja 750 000 euroa, ja hyvä niin. Tarvitsemme ajantasaista tietoa ympäristön tilasta. Itämeren suojelu on nytkähtänyt parempaan suuntaan. Omien sisä- ja rannikkovesiemme laatuun vaikuttavat ratkaisevasti haja-asutuksen jätevesien käsittely sekä maatalouden vesiensuojelua edistävät toimenpiteet. Odotan paljon muun muassa Varsinais-Suomen täsmäprojektista, jossa on budjetoitu sekä ympäristöministeriölle että maa- ja metsätalousministeriölle miljoona euroa kummallekin. Tavoitteena on saada laajamittaiseen käyttöön kohdennettuja maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä. Haluan vielä korostaa, että maatalouden vapaaehtoiset ympäristönsuojelun lisätoimenpiteet ovat olleet jokseenkin tehottomia. Vesistöjen varsilla on paljon sellaisia valuma-alueita, niin sanottuja hot spoteja, jotka tulisi poistaa viljelystä kokonaan.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli Metson jatkovalmistelu on käynnissä, ja sitä koskeva päätös tulee valtioneuvoston käsittelyyn ensi vuoden alussa. Ympäristöhallinto ja Metsähallitus toteuttavat metsiensuojelua maanomistajien tekemien tarjouspyyntöjen pohjalta. Luonnonsuojelujärjestöjen valmisteluun jättämät eriävät mielipiteet on syytä ottaa vakavasti. Metso-kohteita on liian vähän, ja alueet ovat pieniä ja pirstaleisia. Tarvitaan enemmän verkostomaisia laajoja suojelualuekokonaisuuksia, ja valtion maita pitäisi osoittaa enemmän suojelualueiksi. Pelkästään vapaaehtoisuuteen perustuva suojelu on riittämätöntä. Lisäksi on myös suuri puute, ettei Metson nykyinen rahoitustaso riitä edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Lopuksi vielä muutama sana Pääkaupunkiseudun asumisesta. Täällä on huutava pula vuokra-asunnoista. Valtion on tuettava huomattavasti enemmän vuokra-asuntotuotantoa. Olen iloinen siitä, että asumisen haasteet on tunnustettu, ja odotan paljon ensi vuonna toimintansa aloittavan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toiminnalta. Ympäristönsuojelun ja asumisen osalta on hyviä ituja, mutta hyvien tavoitteiden laajentaminen jää tulevien vuosien haasteeksi.

Haluan vielä lopuksi kiittää ministeri Tiilikaisen erinomaista panosta Balin ilmastoneuvotteluissa.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com