Budjettipuheenvuorot eduskunnassa 2/2

Puheet • 17.09.2008

Arvoisa puhemies,

Muutama lisähuomio ensimmäisen puheeni jatkoksi. Korkea työllisyys on tärkeä hyvinvoinnin kannalta, sillä se rahoittaa tärkeät peruspalvelut. Terveessä yhteiskunnassa kaikki ovat osallisia omien kykyjensä mukaan. On nurinkurinen yhtälö, että meillä on samanaikaisesti sekä työvoimapula että pitkäaikaistyöttömyys. Työttömyys on onneksemme kääntynyt laskuun, ja tätä hyvää kehitystä on syytä tukea koulutus- ja innovaatiopolitiikan kautta. Me emme tarvitse karkeaa jaottelua työtön tai työelämässä, vaan kaikesta työnteosta tulee saada lisätienestejä. Ministeri Cronberg onkin kiitettävästi kehittänyt välityömarkkinoita heikoimmin työllistettäville, ja vammaisten työllistämiseen on ohjattu palkkatukea 36 miljoonaa. Lisäksi on hyviä toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, kuten toiset 36 miljoonaa nuorten työllistämiseen. Tarpeeseen tulevat myös 4 000 uutta ammattikoulutuspaikkaa. Kaiken kaikkiaan työllisyyspolitiikka on tulevaisuutemme avainratkaisu.

Arvoisa puhemies,

Budjettiin sisältyy laki Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämisestä, jolloin toiminnot hajautetaan. Suomen ympäristökeskukseen perustetaan uusi Merikeskus ja Ilmatieteen laitokseen merentutkimuksen ohjelma. Meritutkijat vastustavat kemiallisen, biologisen ja fysikaalisen merentutkimuksen hajauttamista. Heidän huolensa on aiheellinen, sillä merentutkimus on nyt korkeatasoista ja Aranda-tutkimusalus kerää arvokasta tietoa tutkimusmatkoillaan. Muutosprosessissa tulisi ottaa henkilöstön asema ja toiveet huomioon ja esitystä on vielä hiottava ympäristövaliokunnassa. Tärkeintä olisi saada Itämeren ja kaikkien osallisten työntekijöiden kannalta optimaalisin ratkaisu. Ministeri Lehtomäki perusteli muutosta valumaketju-ajattelulla, mikä on varsin hyvä peruste. Sisävesien tila on suoraan yhteydessä meren tilaan, ja näin ollen niitä on järkevää tutkia samassa yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan esitys on mielestäni osin keskeneräinen ja vaatii parannuksia ympäristövaliokunnan käsittelyssä. Tärkeintä on miettiä, kuinka saadaan yhteys säilymään mahdollisesti hajoavien työyhteisöjen välillä. Muutos vaatisi lisäresursseja, joita ei nyt ole esitetty.
Laajat yhtenäiset metsäalueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Nyt rakennuspaineiden alla olevaan Sipoonkorpeen pitäisi perustaa kansallispuisto. Sitä tarvitaan Pääkaupunkiseudun itäiseksi keuhkoksi ja virkistyskeitaaksi. Läntinen Nuuksio on jo niin ahkerassa käytössä, että se uhkaa kulua. On korkea aika pelastaa arvokas vanha metsä, jota Sipoonkorvessa on. Tässä budjetissa ei ole esitetty uusien kansallispuistojen perustamista, vaikka tarve niille on suuri.

Iloitsen siitä, että alueiden myynti luonnonsuojelutarkoitukseen vapautetaan verosta. Metsiensuojeluun tarvitaan kuitenkin myös lisärahaa, ja nyt esitetty lisäys 3,7 miljoonaa Metso-ohjelmalle ei riitä turvaamaan lajien kirjoa ja luonnon monimuotoisuutta.

Arvoisa puhemies,

Palaan vielä lyhyesti sosiaalipolitiikkaan, johon keskityin laajemmin ensimmäisessä puheenvuorossani. Kannatan verotuksen painotuksen siirtoa työn verotuksesta kulutuksen ja saastuttamisen verottamiseen. Kannatan myös vastuullista taloudenpitoa, jossa ei syödä velaksi ja jossa huomioidaan taloussuhdanteet ja markkinatilanteet. Siihen nähden budjetti on kohtuullisen hyvä.

Lopuksi terveisiä Sata-komitealle, joka valmistelee laajaa sosiaaliturvan uudistuspakettia. Kaikkein heikompiosaisten asemaa on parannettava. Pienet minimietuudet on nostettava tasolle, jolla pärjää, ja ne on sidottava indeksiin, jotta jatkossa estetään tukien jälkeenjääneisyys palkkatuloihin verrattuna ja inflaatioon nähden. Lapsiperheiden tukemiseksi myös lapsilisät on sidottava indeksiin. Nämä ovat kaikki asioita, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Turvallisessa yhteiskunnassa ei ole kärjistyneitä sosiaali- ja terveyseroja eikä äärimmäistä köyhyyttä.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com