Ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa: Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä

Puheet • 24.04.2012

Arvoisa herra puhemies,

Euroopan unionissa voi kulkea Atlantin rannoilta Mustallemerelle tai Välimereltä Tunturi-Lappiin. Se on iso, vaikutusvaltainen toimija. Suomi osana Eurooppaa on hyötynyt yhteisestä talousalueesta ja erityisesti EU:n sisämarkkinoista, jotka ovat edistäneet vientiämme. Olemme osana EU:ta myös globaalisti vaikuttavampi ja näkyvämpi toimija. EU edistää kansainvälisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia, ja sen ilmasto- ja energiapolitiikka on viitoittanut tietä parempaan maailmaan.

EU on iso talousalue, mutta se on myös potilas, joka nyt yskii. Vuodesta 2008 vellonutta kriisiä on taltutettu monin keinoin, maiden välisin suorin lainoin ja eri instrumenttien kautta. Mukana ovat komissio, euromaat, Euroopan keskuspankki EKP ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. EKP on tukenut kriisimaita ostamalla niiden velkakirjoja, ja Suomen Pankki on käyttänyt näihin ostoihin yli 3 miljardia euroa. Suomen IMF-maksuosuus kasvaa. Nämäkin ovat osa kansallista vastuuta, josta tarkastusvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta ovat vaatineet tarkempaa selvitystä. On tärkeää, että osuutemme on tiedossa emmekä joudu kohtuuttomaan vastuuseen.

Suomi on kolmen A:n maana huolehtinut taloudestaan paremmin kuin moni eteläinen valtio. Hallituksen tärkeänä tavoitteena on säilyttää Suomen kolmen A:n luottoluokitus, mutta liian nopea julkisen talouden velkaantuminen on riski tavoitteelle. Valtiovarainministeriössä on syytä arvioida kaikkia riskejä, jotka liittyvät maamme velkaantumiseen. Tarkastusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen valtion yhden luottoluokitustason putoaminen lisäisi merkittävästi valtion korkomenoja. Vihreä ryhmä painottaa sitä, että Suomen on neuvotteluissa pidettävä puolensa, jotta maallemme ei langeteta kohtuuttoman suuria vastuita, jotka uhkaavat omien kansalaistemme hyvinvointia. Vaakakupin toinen puoli on se, että on välttämätöntä toimia eurokriisin taltuttamiseksi. Luottoluokittaja Moody's on antanut ukaasin, jonka mukaan kaikkien euromaiden luottoluokka voi pudota, jos velkakriisille ei saada kunnollista ratkaisua. Vaarassa on myös Suomen luokitus ja hyvinvointimme rahoitus.

Arvoisa puhemies,

Euroopan tärkein voimavara ovat ihmiset, jotka voivat hyvin ja tekevät työtä. Suurin kipupiste on nuorisotyöttömyys: joka toinen espanjalainen tai kreikkalainen nuori on työtön, suomalaisista nuorista joka viides. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on elinehto hyvälle tulevaisuudelle. Jokaisen maan on tarkistettava työlainsäädäntöään, jotta se parhaiten edistäisi nuorten työllistymistä. Suomen nuorisotakuu on hyvä esimerkki muille oikeasta huolenpidosta.

Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen liittyy oleellisesti myös reiluus yhteisillä markkinoilla. Harmaa talous on laitettava kuriin kaikkialla. Toiseksi Euroopan kilpailukyvyn tulevaisuus riippuu korkeasta osaamisesta ja kunnianhimoisesta energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta. Uusi maailma irtautuu öljyriippuvuudesta, ja siinä maailmassa pärjäävät ne, jotka toimivat ensin, kehittävät uusiutuvaa energiaa ja energiapihiä teknologiaa. Raaka-aineiden huvetessa kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö korostuvat. Biopohjaiset materiaalit korvaavat perinteisiä öljy- ja mineraalipohjaisia materiaaleja. Suomen etu on olla osaamisen edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Näin tuotetaan maallemme hyvinvointia tukevaa kasvua ja edistetään vientiä.

Arvoisa puhemies,

On selvää, että Suomen valtiontalouden riskien ja vastuiden on oltava hallittavissa. Vihreä eduskuntaryhmä painottaa, että tiedon on oltava jatkuvasti päivittyvää. Eduskunnalle on annettava kaikki oleellinen tieto siitä, mikä on osuutemme ja riskimme eurokriisin taltuttamisessa. On muistettava, että EVM:n pääoman korotus vaatii euromaiden yksimielisen päätöksen ja Suomen eduskunnan hyväksynnän.

Mitään oleellisia tietoja ei tulisi salata julkisuudeltakaan. Esimerkiksi Kreikalta saadut lainan takuut ja niihin liittyvät sopimukset tulisi kertoa mahdollisimman avoimesti. Vakuussopimus ei ole julkinen osapuolena olevien kreikkalaisten pankkien vaatimuksesta. Vihreän ryhmän kanta on, että kaikki, minkä voi julkistaa, pitää julkistaa. Ne sopimuksen osat, jotka eivät kuulu liikesalaisuuksien piiriin, tulisi julkistaa. Tiedonsaannissa on muistettava jatkuva parantaminen. ERVV-laki annettiin eduskunnalle uudestaan täsmennettynä korkokuluilla, sillä alun perin esityksen tiedot olivat puutteelliset.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä eduskunnan tiedonsaanti on parantunut, ja kannatamme yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymistä.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com