Palautekeskustelu eduskunnassa: hallituksen selonteko metropolipolitiikasta

Puheet • 23.02.2011

Arvoisa puhemies,

Hallintovaliokunta ottaa päätöksessään kantaa tärkeisiin asioihin kuten segregaatioon eli asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja sen vähentämiseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ympäristönäkökulmasta sekä alueen kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen. Tarvitaan nykyistä sitovampaa yhteistä päätöksentekoa koko seudun laajuisen näkökulman saavuttamiseksi ja koko aluetta koskevien maankäytön, asumisen, liikenteen ja ympäristön ongelmien ratkaisemiseksi. Näitä kysymyksiä on ansiokkaasti pohdittu myös Vantaan kaupungin tilaamassa seutuhallintoselvityksessä. Siinä todetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntataso on tärkeä, samoin koulujen osalta ja päivähoidossa.

Verkostomainen yhteistyö on parasta. Yli kuntarajojen voidaan valita lähin koulu, päivähoitopaikka tai terveyskeskus. Niin huomioidaan asukkaan tarpeet parhaiten. On järkevää, että on toimiva lähidemokratia ja että tehdään yhteistyötä. Hyvää yhteistyötä tehdään myös kirjastojen kesken ja muissa kulttuuripalveluissa. Lisäksi on kokonaan seudullisesti järjestettäviä asioita kuten joukkoliikenne, jätehuolto ja maankäytön suuret linjaukset, joista on tarve päättää seudullisella tasolla. Tätä myös seutuhallintoselvitys suosittaa. Selvityksen raportissa on hyviä lähtökohtia, muttei valmista täydellistä mallia. Vielä on työtä, jotta saadaan seudun asukkaille hyvä ratkaisu. Jatkotyössä on huomioitava yhdistynyt Uusimaa, 28 kuntaa, ja miten toimitaan yhteistyössä metropolialueen ja koko Uudenmaan välillä.

Yksi seutuhallintoselvityksen helmistä on ehdotus seudullisesta nuorten koulutustakuusta, ettei yksikään nuori jää ulkopuolelle. Arveluttava ehdotus taas on se, että kun tulee metropolikaava, voitaisiin luopua Uudenmaan ympäristökeskuksen kuntien kaavaohjauksesta.

Luonnon kirjo ja lajien suojelu edellyttää viheryhteyksien turvaamista sekä vesistöjen, soiden ja vanhojen metsien laajempaa suojelua. Myös kaupunkimetsät ja puistot ovat tärkeitä.

Joukkoliikenteessä ja jätehuollossa tehdään jo kattavaa pääkaupunkiseutuyhteistyötä, jota voi laajentaa, mutta päätöksenteko karkaa turhan helposti kuntayhtymiin ja kauaksi asukkaista. Jos asioista päättää vaaleilla valittu seutuvaltuusto, asiat nousevat paremmin keskusteluun ja tavoitteet kirkastuvat. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii seudullisia ratkaisuja, raideliikennettä, kierrätystä, ruuhkamaksuja, yhdyskuntarakenteen eheyttä ja toimivaa joukkoliikennettä.

Kuntapäättäjät vastaavat asukkaiden lähipalveluista, mutta on parannettava asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa ja antaa palautetta. Lähes poikkeuksetta maailman metropoleissa on paikallinen taso ja seututaso. Demokratian vahvistamisessa näen keskeisenä myös sen, että vaaleilla valittavan seutuvaltuuston alaisuudessa toimivat asiakohtaiset lautakunnat. Päättäjät voivat paremmin vaikuttaa asioiden valmisteluun lautakunnissa. Valitaan sitten mikä malli tahansa, lähtökohdan on oltava se, että asukkaiden ja koko seudun hyvinvointi paranee.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com