Puhe eduskunnassa, aiheena omaishoidon tukeminen

Puheet • 02.02.2011

Arvoisa rouva puhemies,

Tämä lakimuutos on tärkeä, merkittävä uudistus. Sillä helpotetaan työssäkäyvän omaishoitajan asemaa. Hän voi jäädä työstä vapaalle hoitamaan läheistään, kun siitä sovitaan työnantajan kanssa. Kyseessä ei siis ole subjektiivinen oikeus, mutta mikä keskeisintä, paluu työhön on tämän lain voimaantulon jälkeen subjektiivinen oikeus. Omaishoitajaksi jäävän ei tarvitse pelätä menettävänsä työpaikkansa. Tämä laki muistuttaa siten joiltain osin vuorotteluvapaalakia.

Vuorotteluvapaasta työelämävaliokunta on saanut tällä kaudella selvityksen, jonka mukaan vuorotteluvapaajärjestelmä on edesauttanut nimenomaan sijaisten työllistymistä, heidän sijoittumistaan työelämään. Myös tällä työsopimuslailla voi olla positiivisia vaikutuksia siihen, että otetaan omaishoitajan tilalle sijaisia, jotka sitä kautta pääsevät mukaan työelämään, löytävät väylän työelämään.

Suomen väestö ikääntyy. Samalla lisääntyy niiden vanhusten määrä, jotka eivät selviä kotona ilman tukea. Vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa, koska laitoshoito muuttaa nopeasti ihmisen passiiviseksi. Laadukkaan elinajan kannalta laitoshoito ei kykene tarjoamaan niitä virikkeitä ja aktiiviseen elämään liittyviä kokemuksia, joita ihminen tarvitsee voidakseen hyvin. Laitoshoito vanhainkodissa tai palvelukodissa ei myöskään ole edullista.

Käytännössä riittävän hoidon takaamiseen tarvitaan omaishoitoa ja vanhustenhuollon avohoidon palveluja, joita täydennetään laitosmaisemmalla hoidolla. Omaishoidon merkittävä tukeminen on ratkaisu, jota tarvitaan ja joka on edullinen vaihtoehto julkisvallalle. Vaikka omaishoidon tukemiseen avohoidon keinoin panostettaisiin enemmän varoja sekä nostettaisiin omaishoitajien korvaustaso kohtuulliseksi, eivät kulut silti ole suuret verrattuna vanhusten laitoshoitoon. Omaishoito on sekä edullinen että inhimillinen ratkaisu.

Tällä hetkellä omaishoidontuki ja sen myöntämiskriteerit poikkeavat paikkakunnittain. Siksi olisi todella tärkeää saada omaishoidontuen maksatus Kelalle, jotta saadaan kaikille arvokasta työtä tekeville tasapuolinen tuki. Omaishoidon tukea tulee nostaa, ja omaishoitajille on tarjottava tukipalveluja, jotta he paremmin jaksavat hoitaa läheisiään. Suurin osa omaishoitajista on heiveröisiä vanhuksia, jotka hoitavat iäkästä puolisoaan. Mutta tämä juuri nyt käsittelyssä oleva lakimuutos edesauttaa työelämässä olevia jäämään hoitamaan vammaisia tai iäkkäitä läheisiään.

On käyty paljon keskustelua myös siitä, kestääkö kansantalous, riittävätkö meillä työntekijät. Mutta kyllä pitää olla mahdollisuus jäädä omaishoitajaksi tietyksi ajaksi, jos perhe niin toivoo. Kotona tehtävä työ on kuitenkin sen verran raskasta, vaikka hoidettavat ovatkin todella rakkaita, että siitä huolimatta kaikki eivät tätä vaihtoehtoa valitse eivätkä ehkä taloudellisestikaan tai muista syistä pysty sitä valitsemaan. Mutta joka tapauksessa on reilua ja selkeä parannus, että tämä vaihtoehto on selkeästi olemassa.

Suomen kansantalouden kannalta sen sijaan on todella keskeistä täystyöllisyys ja täystyöllisyyden rakentaminen, työn reilu jakaminen ja reilu maailma. Myös siihen työn jakamiseen tällä lailla on toivottavasti positiivisia vaikutuksia.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com