Puhe eduskunnassa, aiheena Suomen ihmisoikeuspolitiikka

Puheet • 03.03.2010

Arvoisa puhemies,

Selonteko on hyvä avaus globaaleihin ihmisoikeuskysymyksiin ja katsaus kotimaan tilanteeseen. Selonteossa ei kuitenkaan ole käsitelty voimavarojen kohdentamista Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan. Ulkoasiainvaliokunta toteaakin mietinnössään, että jatkon muodostaisi kansallisen toimintaohjelman laatiminen perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta Suomessa, mikä on varsin kannatettava esitys.

Yksi tärkeä kysymys on lapsiköyhyys. Selonteon mukaan Suomi kiinnittää lasten oikeuksien edistämisessä erityistä huomiota lapsiköyhyyteen. Tämä on tärkeää kansainvälisesti, EU:n tasolla ja kansallisesti. Vähävaraisten lapsiperheiden aseman parantamiseksi on vielä paljon tehtävää. Tulonsiirrot heikompiosaisille, toimeentulon korottaminen ja vähävaraisten lasten harrastusten tukeminen ovat keskeisiä lapsen asemaa parantavia toimia. Myös opiskelevat lapsiperheet tarvitsisivat opintotukeen lapsikorotuksen. Ulkoasiainvaliokunta kiinnitti huomiota myös lasten ja nuorten puutteellisiin mahdollisuuksiin saada tarvitsemiaan palveluita. Yksi esimerkki tästä ovat vaikeudet mielenterveysongelmista kärsivien lasten ja nuorten pääsemisessä hoitoon.

Vanhusten palveluissa ja erityisesti laitoshoidossa on eduskunnan oikeusasiamiehen ja lääninhallitusten valvontatoiminnan kautta tullut esiin vakavia puutteita, esimerkiksi vanhusten itsemääräämisoikeuden toteutumisessa. On tärkeää, että vanhusten hoidon ongelmiin puututaan päättäväisesti. Meidän on kiinnitettävä jatkossa entistä enemmän huomiota vanhusten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja tarpeiden huomioimiseen. Valvonta ja Valviran resurssit ovat tässä keskeisessä asemassa kuin myös riittävän hoitohenkilökunnan määrä hoitolaitoksissa.

Lopuksi selonteossa nousee esiin tärkeä seikka, ettei Suomi ole ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta. On puute, ettei sopimuksen ratifioinnin aikataulusta esitetä selonteossa arviota. On tärkeää, että yleissopimuksen ratifiointi tapahtuu Suomessa viivytyksettä ja ratifiointia edistävässä prosessissa huomioidaan vammaisjärjestöjen edustajia.

Selonteossa todetaan, että ilmastonmuutos voi huonontaa dramaattisesti ihmisoikeuksien toteutumista maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutos korostaa entisestään muun muassa köyhyyden torjunnan, väestönkasvun rajoittamisen ja muuttoliikkeiden hallinnan tärkeyttä ja niihin liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä. Naisten rooli on keskeinen, kun näihin mittakaavaltaan valtaviin haasteisiin vastataan.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com