Puhe eduskunnassa, aiheena valtion kehysbudjetti 2011-2014

Puheet • 13.04.2010

Arvoisa puhemies,

Haastavassa taloustilanteessa on keskityttävä työllisyyttä tukeviin toimiin: koulutukseen, yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen. Julkisten palvelujen parantamiseksi keskeistä on sähköisen asioinnin kehittäminen ja tietojärjestelmäviidakon yhtenäistäminen. Elvytystoimet ovat tärkeässä asemassa pahimpien vahinkojen estämiseksi.

Kehys pohjautuu vuonna 2007 hyväksyttyyn kehykseen sisältäen hintapäivitykset sekä talousarvion rakenteessa tapahtuneet muutokset. Yksi keskeinen puute kehyksessä on se, ettei Ray:n rahoituksessa tapahtunutta muutosta ole huomioitu. Raha-automaattiyhdistys on vastannut vuosia lukuisista tärkeistä toimista, joiden osalta rahoitus on nyt auki. Kyseessä on noin 100 miljoonan euron summa, jolle on ratkaistava rahoitus. Kehyksessä on huomioitu pelastushelikopterit, mutta Ensi- ja turvakodit eivät ole saaneet varmistusta toiminnan jatkumiseen. Äitien päihdeongelmiin erikoistuneissa Pidä kiinni -hoitoyksiköissä on ollut kuntoutettavana yli tuhat äitiä ja perhettä kymmenen vuoden aikana. Suuri osa äideistä kuntoutuu niin hyvin, ettei lapsen huostaanottoa tarvita. Siinäkin tapauksessa, että päädytään sijoitusratkaisuun, hoito on ollut tärkeää vauvan alkuvaiheiden turvaamiseksi. Raskauden aikana aloitettu hoito on vauvan terveyden kannalta erityisen merkittävää, sillä keskushermosto kehittyy voimakkaimmin sikiöaikana ja kolmena ensimmäisenä elinvuotena. Päihdeongelmaisten äitien ja heidän vauvojensa hoitaminen ehkäisee syrjäytymistä ja lievittää inhimillistä kärsimystä. Lisäksi toiminta säästää julkisia menoja. Äidin raskaudenaikaisen päihteiden käytön aiheuttamat vauriot voivat pahimmillaan johtaa kehitysvammaan, joka vaatii pysyvää laitoshoitoa. Pidä kiinni -järjestelmässä keskitytään vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutussuhteen ja arjen tukemiseen sekä päihdekuntoutukseen. Vuosittain tarvitaan valtion budjettiin noin 4 miljoonaa euroa tämän arvokkaan toiminnan jatkamiseksi.

Hyviä kehysuudistuksia ovat takuueläke ja lapsilisien sitominen indeksiin. Korotus kuitenkin väistää kaikkein köyhimmät, sillä lapsilisän korotus leikkautuu toimeentulotuessa pois. Samoin työttömien 100 euron aktivointilisä leikkautuu kaikkein köyhimmiltä pois toimeentulotuesta. Työn vastaanottamisen pitää olla kannattavaa ja aktivoinnin palkitsevaa. Lapsilisää ei pitäisi vähentää toimeentulotuesta. Se olisi kädenojennus köyhille perheille, monille yksinhuoltajaperheille.

Arvoisa puhemies,

Vielä ekologisesta verouudistuksesta, joka vaatii lukuisia jatkotoimenpiteitä. Työhön on kannustettava, mutta kulutusta on verotettava. Verotuksen painopistettä on siirrettävä raaka-aine-, energia- ja ympäristöveroihin. Esimerkiksi työmatkavähennys tukee yksityisautoilua, ja se tulisi korvata tukemalla vain polkupyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä. Autoverotukseen tarvitaan päästöporrastuksen tiukennus, ja myös polttoaineveroon tarvitaan porrastus ja tiukennus. Jäteveroa on niin ikään korotettava. Kiinteistöveron osalta olisi selvitettävä veron muuttaminen sellaiseksi, että se kannustaisi rakennuskannan ekologisuuteen.

Verotuksen siirtäminen raaka-aine-, energia- ja ympäristöveroihin vahvistaisi julkista taloutta ja samalla ohjaisi kulutusta ja tuotantoa kestävämmäksi. Lisäksi raaka-aineverot ovat välillisinä veroina arvonlisäveroa oikeudenmukaisempia, sillä jokainen voi vaikuttaa kulutusvalinnoillaan verorasitukseensa ja raaka-aineverot kohdistuvat vähemmän jalostukseen ja työllistävään toimintaan. Uusiutuva energia vaatii valtavan asenne- ja rakennemuutoksen. Paras ratkaisu on hajautettu ja monipuolinen uusiutuvan energian järjestelmä älykkäillä sähköverkoilla. Lisäydinvoima taas on veltto ratkaisu, joka vesittää panostuksen uusiutuvaan energiaan ja hidastaa uuden teknologian kehitystä ja käyttöönottoa.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com