Puhe eduskunnassa, aiheina haketustuen jatkaminen ja metsien suojelu

Puheet • 19.02.2008

Arvoisa puhemies,

Käsittelyssä oleva hallituksen lakiesitys on hyvä ja kannatettava. Se takaa jatkuvuuden haketustuelle ja edistää siten bioenergian käyttöä. Meidän on mahdollista lisätä puun käyttöä energiantuotannossa, mutta samalla on turvattava metsäluonnon monimuotoisuus. Onhan eteläisen Suomen metsistä vain alle prosentti täyden suojelun piirissä. Haluaisin tässä yhteydessä nostaa kriittiseen tarkasteluun nykyisen metsälain. Lain pitäisi turvata lajien rikkaus myös suojelualueiden ulkopuolella. Uhattuja lajeja voi suojella talousmetsissä säästämällä niiden asuinpaikat. Metsälaki määrää, että arvokas puro, lehto, korpi tai jyrkänne pitää hakkuissa käsitellä niin, että sen ominaispiirteet säilyvät. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä ei ole toteutunut. Monia arvokkaita alueita on jätetty huomiotta tai arvokkaista alueista on rajattu suojeluun vain pieni osa.

Ja jos metsälakialueen ympäristö hakataan, niin avohakkuualueen reunavaikutus ulottuu kymmeniä metrejä alueen sisälle. Kritisoin nykyistä metsälakia myös siitä, että se suosii avohakkuutta, vaikka luonnonmukaisen metsänhoidon pitäisi olla metsänomistajalle varteenotettava vaihtoehto. Jatkuvan kasvatuksen periaatteella maisema jää kauniimmaksi ja jäljelle jäävät siemenpuut hoitavat uudistuskylvön.

Arvoisa puhemies! On entistä tärkeämpää lisätä suojelualueita. Metso II on hyvä hanke, mutta on nykyisillä ehdoilla riittämätön. Metsähallituksen maita pitää osoittaa huomattavasti enemmän suojeluun, jotta suojelualueet olisivat riittävän laajoja ja muodostaisivat verkoston. Vain riittävän laajat ja keskenään kytkeytyvät suojelualueet takaavat uhanalaisten lajien säilymisen. Myös suojelun pitkäjänteisyys vuosisadoiksi eteenpäin on tärkeää, eikä sitä voi taata vain vapaaehtoisuuteen perustuvalla suojelulla.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com