Puhe lähetekeskustelussa: Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Puheet • 01.04.2008

Liikennepoliittinen selonteko: Liikennepolitiikan linjat ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelma vuoteen 2020

Arvoisa puhemies,

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suuri haaste, joka edellyttää muutoksia elämäntapaamme. Liikenteen päästöt ovat vastuussa noin viidesosasta Suomen kasvihuonepäästöistä, joten liikennepäätökset ovat tärkeitä. Joukkoliikenteen infrastruktuurin rakentamista ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä on tuettava kaikin mahdollisin tavoin. Raidehankkeisiin on suunnattava tukea, olipa kyse sitten Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämisestä tai perusradanpidosta. Raideliikenne on nopea käyttäjä- ja ympäristöystävällinen liikkumistapa, joka on Suomessa jätetty liian pitkään vaille riittävää taloudellista tukea. Tämä on aiheuttanut ongelmia junien myöhästelynä ja voi johtaa joidenkin rataosuuksien sulkemiseen, mikäli ratojen ylläpitoon ei kohdenneta riittäviä taloudellisia resursseja. Perusradanpidossa on kehyspäätöksessä edelleen 70 miljoonan euron vuotuinen vajaus, joten sitä tulee joka vuosi paikata lisäbudjetilla.

Liikennepoliittisessa selonteossa käsitellään liikennepolitiikan vaikutuksia laajasti. On hyvä, että liikennehankkeita tarkastellaan pitkäjänteisesti aina vuoteen 2020 saakka. Koko maan liikennejärjestelmien toimivuus on tärkeää. Positiivista on, että raideliikenteen infrastruktuuriin panostetaan enemmän kuin koskaan ennen. Koko maassa on suuria raideinvestointihankkeita.

Ministeri Vehviläinen otti omassa puheenvuorossaan kantaa ruuhkamaksuihin ja tienkäyttömaksuihin. Hän painotti nimenomaan sitä, että asiat selvitetään laajasti. Parasta selvitystä olisi käynnistää ruuhkamaksukokeilu, toisin sanoen autoilun ilmastomaksukokeilu. Kokeilun pohjalta saamme arvokasta tietoa ja vastauksen moniin niihin kysymyksiin, joita voi olla vaikea selvittää.

Hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus edistää informaatioteknologiaa hyödyntävien palveluiden käyttöönottoa liikenteessä. Tämä tarjoaa oivan mahdollisuuden toteuttaa älykkäitä gps-paikannukseen pohjautuvia satelliittijärjestelmiä.

Joukkoliikennettä on hyvä tarkastella laajasti ja alueellisesti, niin suurilla kaupunkiseuduilla kuin maakunnallisestikin. Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä edistäisi tasataksaan siirtyminen ja lipun hintojen alentaminen. Nyt ensimmäistä kertaa käyttöön tuleva suurten kaupunkien joukkoliikennetuki antaa selkänojaa näille toimille. Kunnan rajat ylittävästä seutulipusta pitäisi luopua, jolloin asukasta ei rangaistaisi siitä, että suosii joukkoliikennettä riippumatta siitä, missä kunnassa asuu.

Kannatan myös lämpimästi työsuhdematkalipun kehittämistä selkeäksi, helpoksi ja houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi pitää huomioida myös muut keinot, jotka edistävät joukkoliikennettä. Esimerkiksi lippujen 8 prosentin alv-maksu pitäisi poistaa. Eikä pidä unohtaa työsuhdepyöräilyä, jota pitää kaikin puolin verotuksellisesti edistää. Se lisää myös työntekijän terveyttä ja toimintakykyä.

Kevyen liikenteen väylien kunnolla ja verkoston toimivuudella on valtava merkitys niiden käyttöön. Kannatan ajatusta, että kevyen liikenteen verkostoa tarkastellaan kokonaisuutena, jossa haetaan liikkujien kannalta tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot. Nythän on niin, että joukkoliikenneväyliä sijoitetaan vähän minne sattuu, minne muun infran jälkeen sattuvat sopimaan, yleensä moottoriteiden varsille. Siksi on erittäin tärkeää laatia sekä kaupunkikohtaiset että seudulliset kevyen liikenteen suunnitelmat ja myös toteuttaa ne huolella. Tässä yhteydessä on hyvä varmistaa myös lasten ja ikäihmisten turvallinen ja esteetön liikkuminen.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi muutama sana Uudellemaalle tärkeistä hankkeista. Länsimetro, Kehärata ja Espoon kaupunkirata ovat keskeisiä rakennettaessa entistä kattavampaa uusia käyttäjäryhmiä houkuttelevaa Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää. Kehärata valmistuu suunnitelmien mukaan jo 2014. Kehä ykkösen ruuhkissa seisovista autoista tulee valtavasti ilmastopäästöjä, joten on hyvä, että parannus valmistuu 2011. Pidän Kantatie 51:n parantamista erittäin tärkeänä liikenneturvallisuuden parantamisen vuoksi, ja linjauksen mukaan se valmistuu 2013.

Länsimetrosta toteaisin, että nyt tehty päätös täyttää Espoon valtuuston asettamat ehdot, kun huomioidaan, että 200 miljoonan euron summa on sidottu maanrakennusindeksiin, lisäksi tulee myös jo sovittu 15 miljoonan suunnittelurahoitus.

Tulevaisuuden tärkeitä raidehankkeita ovat selonteossa mainitut Elsa-rata Lohjan kautta Turkuun sekä Helsinki-Pietari-oikorata Heli, joiden toteutusta pitäisi nopeuttaa.

Lisäksi toiveeni tulevaisuuden visioista on se, että kaupunkiliikenteeseen tulisi olennaisesti mukaan pikaraitiovaunuliikenne, kuten on laita monessa Euroopan kaupungissa. Se on moderni ja vaivaton liikennemuoto, erinomainen kaupungin sisäiseen liikenteeseen.

Kaiken kaikkiaan liikennepoliittinen selonteko on hyvä keino suunnitella liikennejärjestelmiä pitkäjänteisesti.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com