Puhe: Välikysymyskeskustelu eläkeläisten toimeentulosta

Puheet • 21.10.2015

Arvoisa puhemies,

Välikysymys eläkeläisten toimeentulosta tulee tarpeeseen. Hallitus hutkii päätöksiä ja vasta sen jälkeen tutkii niiden vaikutuksia. Suurimman taakan budjettileikkauksista kantavat pienituloiset, työttömät, vanhukset sekä lapset ja nuoret. Hallitus korottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja, heikentää pienituloisten eläkeläisten asumistukea, jäädyttää kansaneläkkeitä, pienentää lääkekorvauksia, suurentaa sairaiden taksimatkakorvausten omavastuita, poistaa ruokavaliokorvauksen. Nämä iskevät pahiten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, kuten eläkkeensaajiin ja moniin vammaisiin.

Asumistuen muutos on raju. Aluksi sen arvioitiin heikentävän monen pienituloisen eläkeläisen asumistukea jopa 100-200 euroa kuussa. Havahduttuaan päätöksen mielettömyyteen hallitus korjasi esitystä siten, että leikkaus onkin maksimissaan 60 euroa kuussa. Tämäkin on pienituloiselle iso raha, puhumattakaan siitä, että uusille tuen saajille tätä suojaosaa ei olisi. Tasa-arvo-ongelma syntyy, kun ensi vuonna eläkkeelle jäävät eivät pääse 60 euron suojaosan piiriin. Heidän asumistukensa siis leikkaantuu enemmän. Suojaosuuden voi myös menettää, jos vaihtaa asuntoa.

Kun väestö ikääntyy, samalla lisääntyy niiden vanhusten määrä, jotka eivät selviä kotona ilman tukea. Jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen hoidon, läheisyyttä ja virikkeitä. Kotona asumista on tuettava viemällä kotiin palveluja, kuten ateria- ja siivouspalvelua.

Laitoshoidon taso turvataan takaamalla hoitajille paremmat työolosuhteet sekä lisäämällä vakansseja ja koulutusta. Hoitajamitoitus vanhusten pitkäaikaishoidossa on tarpeellinen. Vanhukset tarvitsevat hyvän hoidon lisäksi luonnollisesti myös ulkoilua ja muuta virkistystä. Tässä kohtaa myös vapaaehtoistyötä tekevät kansalaiset ja kansalaisjärjestöt, ovat tärkeässä asemassa auttamassa hoitajia.

Julkisen vallan on taattava yhteisöllisyyden kehittymiselle puitteet tukemalla kolmatta sektoria ja järjestötoimintaa. Kuka tahansa voi olla ystävä vanhukselle, kuunnella tarinoita menneistä vuosista, lukea ja ulkoiluttaa. Lasten musiikkiopistot voivat konsertoida vanhusten palvelutaloissa. Lapsilla on esiintymisen ilo, ja kaikilla on hyvä mieli sukupolvien kohtaamisessa.

Vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on usein asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa palvelutalossa. Tässä auttavat ikäihmisille suunnatut kotipalvelut, harrastukset, erityisesti lihaskuntoa vahvistava liikunta, ja vanhuksille suunnatut palvelupisteet: vanhusneuvolat. On vahvistettava hoitoketjun alkupäätä, ennaltaehkäisyä ja perusterveydenhuoltoa.

Moni ihminen, nuorikin, on nykymaailmassa yksinäinen. Tulevaisuudessa haasteena on se, että yhä enemmän saataisiin palveluja, joissa eri sukupolvet kohtaavat eikä eristetä eri väestöryhmiä toisistaan.

Arvoisa puhemies,

Omaishoidon merkittävä tukeminen on ratkaisu, joka välttämättä tarvitaan ja joka on edullinen vaihtoehto julkisvallalle. Vaikka omaishoidon tukemiseen avohoidon keinoin panostettaisiin enemmän varoja sekä nostettaisiin korvaustasoa kohtuulliseksi, eivät kulut silti ole suuret verrattuna vanhusten laitoshoitoon. Omaishoito on sekä edullinen että inhimillinen ratkaisu. Tällä hetkellä omaishoidon tuki ja sen myöntämiskriteerit poikkeavat paikkakunnittain. Siksi olisi tärkeää saada omaishoidon tuen maksatus Kelalle, jotta saadaan kaikille arvokasta työtä tekeville tasapuolinen tuki. Omaishoidon tukea tulee nostaa, ja omaishoitajille on tarjottava tukipalveluja, jotta he paremmin jaksavat hoitaa läheistään.

Arvoisa puhemies,

Sotainvalidien veljesliitto on jälleen nostanut esiin invaliditeetin asteen varsinkin siitä näkökulmasta, kuinka epäreilusti se kohtelee palveluiden osalta niitä, joiden sotavamma on määritelty 10 prosentin invaliditeetin suurusluokkaan. Heidän ei ole mahdollista saada samanlaisia ruokapalveluita, pyykinpesua, siivouspalveluita kuin muilla sotainvaliditovereilla, joilla on korkeampi invaliditeettiaste. Eivätkä he liioin saa muita veteraaneille oikeutettuja palveluja, koska ovat invalideja. He ovat siis veteraanipalveluiden väliinputoajia. Sotainvalidit vetoavat, että korjaamme epäkohdan nyt, kun vielä on aikaa.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com