Puhe valtuustossa Miilukorpi II kaavasta

Puheet • 25.01.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Miilukorpi II kaavassa on luontoarvojen kannalta korjattavaa. Pientalotontteja tarvitaan monimuotoisen asumisen mahdollistamiseen. Niitä tuleekin edistää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä kaavoituksella, jossa huomioidaan luonto- ja kulttuuriarvot. On tehtävä huolellista kaavoitustyötä, jotta kaavat saavat lainvoiman. Miilunkorven alueella sijaitsee luonnonsuojelulain sekä muinaismuistolain perusteella suojeltavia kohteita. Luontoarvoja edustaa muun muassa liito-oravien ydinalueet sekä pesäpuut ja maakunnallisesti arvokas taimenpuro, Brutubäck -purouoma. Kaavaehdotuksesta annetuissa muistutuksissa nousi esille myös Metsälammen tila ja suojelu.

Alueella on myös kulttuurihistoriallisia arvoja. Kiinteä muinaisjäännösalue kertoo espoolaisten elämästä kauan sitten. Vireillä olevassa maakuntakaavassa Miilunkorpeen on osoitettu suojelualueita. Henna Partanen kertoikin hyvässä puheenvuorossaan, että Miilukorpi II kaava on tehty vanhan yleiskaavan pohjalta ja asutusta on esitetty maakuntakaavan suojelualueiden päälle. Siksi kaava olisi viisasta korjata.

Miilukorven kaava pirstoo Nuuksion järviylängön metsäisiä alueita ja rakentaminen ulottuu myös metsiin, jotka on todettu Uudenmaan liiton arvioinneissa luontoarvoiltaan maakunnallisesti arvokkaiksi. Asemakaavassa ohjataan rakentamista luontoselvityksessä arvokkaiksi luontotyypeiksi määritellyille alueille. Näistä on tunnistettu muun muassa Metsälain 10 § mukaisia kohteita, tärkeitä ekologisia yhteyksiä, Espoon LUMO priorisoinnin kohteita sekä lepakoiden ruokailualueita ja kulkureittejä, jotka suositellaan säästettäväksi luontoarvoja merkittävästi heikentävältä maankäytöltä.

Näistä syistä kaava olisi hyvä palauttaa uudelleen valmisteluun.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com