Puhe valtuustossa talouden osavuosikatsauksesta

Puheet • 12.09.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa on nostanut energian, raaka-aineiden sekä ruuan hintoja hyvin nopeasti. Olen erittäin huolissani pienituloisten ahdingosta. Meidän tulee auttaa kaikkein vähävaraisimpia selviytymään ankarasta talvesta. Kohonneiden sähkö- ja energialaskujen kanssa tuskailevat kaikki kuntalaiset. Tässä tilanteessa olisi tärkeää, että asukkaat, yritykset ja taloyhtiöt saisivat asiantuntevaa energianeuvontaa entistä helpommin ja siksi esitänkin hyväksyttäväksi toivomuksen: 

"Valtuusto toivoo, että selvitettäisiin mahdollisuudet lisätä kuntalaisille suunnattavaa energianeuvontaa, koska energian hinta uhkaa nousta rajusti."

 Pyydän myös huomiotanne pienituloisimpien espoolaisten tilanteeseen. Meillä on jo ennestään moni kiristänyt vyötä, kun raha ei riitä ruokaan, lääkkeisiin tai harrastamiseen. Suomessa on turvattu perustoimeentulo asukkaille perustuslaissa. Siitä huolimatta olemme saaneet kansainvälisiä huomautuksia perusturvan alhaisuudesta. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa, mutta täydentävän toimeentulotuen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen maksatus jäi kuntien sosiaalitoimen vastuulle. Kritiikkiä Kela on saanut mm. toimeentulotukipäätösten edellyttämän yksilökohtaisen harkinnan puutteista. Perustuslain 19 §:n mukaan välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytysten minimitaso.

 Toimeentulotuen saaminen kertoo huono-osaisuudesta, johon liittyviä tekijöitä ovat muun muassa työttömyys, yksinhuoltajuus, yksin asuminen ja matala koulutustaso. Toimeentulotuki ei enää ole määritelmänsä mukaisesti viimesijaista ja väliaikaista tukea, vaan osalle pysyvä toimeentulon lähde. Kolmannes toimeentulotukea saavista saa sitä pitkäaikaisesti. Toimeentulotuen asiakastyö on muuttunut yhä enemmän työllistymistä tukevaan, aktivoivaan suuntaan, mutta silti tuen saannin riittämättömyys ja viivästyminen on tutkitusti lisännyt syrjäytymistä.

Kun henkilö on saanut päätöksen perustoimeentulotuesta Kelasta, hän voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. Koska palvelu siirtyy ensi vuonna hyvinvointialueille, on erityisen tärkeää varmistaa, etteivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten palvelut ja turva heikkene. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on voimaannuttaa ihmistä nousemaan pois köyhyydestä.

 Esitänkin hyväksyttäväksi toivomuksen:

 "Valtuusto toivoo, että huolehdittaisiin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen maksatuksen sujuvuudesta aikuissosiaalityön palvelujen siirtyessä kunnilta hyvinvointialueen vastuulle."

 

-Valtuusto hyväksyi esittämäni toivomusponnet yksimielisesti.

 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com