Vihreiden ryhmäpuheenvuoro: Välikysymys poliisipalveluiden turvaamisesta

Puheet • 10.09.2014

Arvoisa puhemies

Sisäiseen turvallisuuteen kuuluu kansalaisten tasapuolinen mahdollisuus saada tarvitessaan viranomaisapua. Vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että poliisin kenttä- ja rikostutkinnan voimavarat turvataan. Poliisin hallintorakenteen uudistus on osittain turvannut tätä tavoitetta. Hallintoa on purettu, ja rahoitusta on siirretty kenttätyössä olevien poliisien palkkaamiseen. Hallituksen ensi vuoden budjettiesityksessä poliisin määrärahat ovat suunnilleen tämän vuoden tasolla.

Kannamme huolta siitä, että rikostilastoissa jotkin alueet Suomessa ovat turvattomampia kuin toiset. Tähän on syytä kiinnittää huomiota kaikilla politiikan osa-alueilla. On panostettava ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden taso on turvattava. Hyvä sosiaali- ja koulutuspolitiikka takaa tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa heikoimmista huolehditaan. Kun perusasiat ja perustoimeentulo ovat kunnossa, on myös paremmat edellytykset korkealle sisäiselle turvallisuudelle.

Ympäristörikostutkinta on huomattavan aliresurssoitua. Huolestuttavaa on myös, ettei Suomessa pysty kouluttautumaan ympäristörikostutkijaksi.  Vihreät vaativat, että ympäristörikostutkintaa lisätään.

Hätäkeskusuudistus on yhdistänyt hätäkeskuksia suuremmiksi yksiköiksi. Hätäkeskus huolehtii niin pelastustoimen, poliisin kuin sosiaali- ja terveystoimen hälytyksistä. Olennaista on hätäviestin nopea vastaanotto sekä avun saaminen tarvitsijoille ripeästi. Selvitysten mukaan hätäilmoitusten vastausajat ovat lyhentyneet. Avun tarvitsijan tarkka paikantaminen on oleellista. Ajantasaisen kartta-aineiston päivityksestä on huolehdittava muun muassa kuntaliitosten yhteydessä.

Eduskunnalle on tulossa käsittelyyn lakimuutos hätäkeskustoiminnasta. Nopeaa tiedonkulkua eri viranomaisten välillä on tehostettava. Parannusta hallituksen loppu vuodesta annettavassa esityksessä on, että jatkossa voi ilmoittaa hätäsanoman tekstiviestillä numeroon 112. Vaikka järjestelmä edellyttää ennakkorekisteröitymistä, parantaa se merkittävästi kuulovammaisten asemaa.

Liikkuvan poliisin toimintojen yhdistäminen paikallispoliisiin on herättänyt ymmärrettävää huolta ihmisissä. Liikenneturvallisuus ja sen takaaminen riittävällä poliisi- ja nopeusvalvonnalla on keskeistä. Esimerkiksi Länsi- Uudenmaan alueella toimivassa Espoon poliisissa, on poliisiryhmä, joka käyttää aikaa erityisesti liikennevalvontaan. Tarvittaessa liikennevalvontatehtävissä lähellä oleva poliisi voidaan hälyttää rikospaikalle. Tämä tuo toimintaan vähän enemmän notkeutta, mutta vihreä ryhmä painottaa, ettei se saa johtaa liikenneturvallisuuden heikkenemiseen. Jatkossa on seurattava, että todelliseen liikennevalvontaan on käytetty riittävästi työtunteja, ja että liikenneturvallisuuden paraneminen näkyy tilastoissa. Kannatamme myös peltipoliisien lisäämistä eli automaattista nopeusvalvontaa.

Arvoisa puhemies

Talousrikostutkinta sekä järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta ovat tärkeä osa harmaan talouden torjuntaa. Harmaa talous tarkoittaa yritystoimintaa, jossa palkkoja maksetaan pimeästi, ei suoriteta lakisääteisiä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja eikä makseta veroja. Kaikkia myyntituloja ei ilmoiteta kirjanpitoon. Harmaaseen talouteen liittyy usein myös muuta rikollista toimintaa. Se voi olla esimerkiksi rahanpesua ja veroparatiisien hyödyntämistä.

Harmaa talous on haitaksi koko yhteiskunnalle, koska valtio menettää verotuloja noin 5 miljardia euroa vuodessa.

Harmaan talouden syövereihin hukkuvilla rahoilla saisi paljon hyvää perustoimeentulon vahvistamiseksi, pienituloisten eläkeläisten ja köyhien lapsiperheiden aseman parantamiseksi.

Harmaan talouden kitkemiseksi tarvitaan lukuisia toimia. Esimerkiksi tilaajavastuulaki velvoittaa rakennusurakoiden ja vuokratyövoiman tilaajaa varmistamaan, että aliurakoitsijat ovat maksaneet veronsa ja työntekijöidensä eläkevakuutusmaksut. Mutta tämäkään laki ei toimi riittävän tehokkaasti vaan on päivitettävä. Vihreät kiirehtii harmaan talouden torjuntaa ja siihen liittyviä lakimuutoksia, kuten tilaajavastuulain päivitystä sekä parannuksia työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeuksiin.

Arvoisa puhemies

Sisäinen turvallisuus ja ihmisten kokema turvallisuus ovat tärkeitä arvoja länsimaisessa demokratiassa. Voimme olla ylpeitä siitä, että maassamme viranomaiseen voi luottaa ja poliisi on ystävämme. Näistä arvoista on pidettävä kiinni. Vihreä ryhmä katsoo, että haastavassa taloustilanteessa hallitus on kyennyt turvaamaan riittävästi maamme sisäisen turvallisuuden.

Debatissa käytetyt puheenvuorot ympäristörikosten tutkinnasta

(vastauspuheenvuoro 1): Arvoisa puhemies! Kansalaisten turvallisuus ja poliisien määrä on taattava, ja on hyvä käydä keskustelua eri haasteista, jotta tunnistamme ne.
Valtiolle tuo lisää rahaa se, että torjumme tehokkaasti harmaata taloutta. Hallituksellahan on harmaan talouden torjuntaohjelma, jossa on 22 toimenpidettä, joista osa on edennyt, mutta on paljon vielä tekemistä. Kysyisin vastaavilta ministereiltä arviota, miten torjuntaohjelma on edennyt.

Toisaalta myös ympäristörikostutkinnan tehostaminen tuo vastaavalla tavalla valtion kassaan lisätuloja, ja lisäksi se toimii ennalta ehkäisevästi, että ympäristön tahallista turmelemista ei tapahtuisi niin paljon. Kysyisin tästäkin, mitä voisimme tehdä, sillä jos vertaamme Ruotsiin, niin Ruotsissa on yli 5 000 tilastoitua ympäristörikosta vuosittain, kun Suomessa on alle 200. Myös tässä olisi yksi ansaintalähde valtiolle.

(vastauspuheenvuoro 2): Arvoisa puhemies! Tässä keskustelussa on noussut esille huoli työntekijöiden jaksamisesta, ja yhdyn siihen ajatukseen, että on syytä selvittää, miten parantaa kenttätyöntekijöiden jaksamista niin poliisissa, Tullissa, Hätäkeskuslaitoksessa kuin Rajavartiolaitoksessakin.
Arvoisa puhemies! Palaan vielä ympäristörikoksiin, koska ministeri ei vielä kommentoinut asiaa ja ympäristörikosten tutkinnan lisäämistä. Ympäristölainsäädäntö ja -lupasääntely on niin monimutkaista, että rikospaikkatutkinta vaatii asiantuntijuutta, ja on ehdotettu, että tarvittaisiin oma rikostutkintayksikkönsä, jotta voidaan saada enempi tehoa ympäristörikosten tutkintaan. Kysyisin ministerin arviota mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com