Vihreiden ryhmäpuheenvuoro valtuustossa, aiheena Etelä-Espoon yleiskaava

Puheet • 07.04.2008

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että yleiskaava on saatu valtuuston päätettäväksi. On tärkeää saada Espooseen lainvoimainen yleiskaava, millä on suuri merkitys kuntalaisille. On kyse pitkäjänteisestä asuinympäristöjen suunnittelusta, jossa taataan kaikille Espoon suuralueille hyvän elämän edellytykset. Koko elämän kirjo mahtuu yleiskaavaan: virkistysalueet, joilla liikkua, palvelualuevaraukset tärkeille julkisille palveluille, kuten kouluille, päiväkodeille, vanhainkodeille, terveyskeskuksille ja liikuntapaikoille. Kaavassa on liikenteellisesti sopivissa paikoissa työpaikka-alueita kaikilla Etelä-Espoon suuralueilla.

Etelä-Espoon yleiskaava-alueella sijaitsevat aluekeskuksistamme Leppävaara, Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti sekä Kauklahti. Espoon keskuksen alueella on jo voimassa oleva Pohjois-Espoon yleiskaava.

Kulkemisen reitit ja verkostot on osoitettu kaavassa. Asukkaiden kannalta tärkeää on tae viheralueiden säilymisestä, kun virkistysalueet on selvästi erotettu muusta yhdyskuntarakenteesta V-merkinnällä. Yleiskaava on suurpiirteinen maankäytön suunnitelma, joka antaa pelisäännöt kaavoitukselle. Villin lännen kaavoitus saa nyt jäädä historiaan.

Koko Espoon kattava raideliikenneverkosto on yksi merkittävä osa yleiskaavaa. Kartalle on piirretty raideyhteys Tapiolan kautta Kivenlahteen sekä poikittaiset varaukset jokeri ja Suurpellon raiteet. Raidevaraus jatkuu myös Espoonlahdesta Kauklahteen. Näiden joukkoliikenneyhteyksien toteuttaminen hillitsee ilmastonmuutosta. On myös tärkeää, että kaupallisten palveluiden keskittymät löytyvät keskeisiltä paikoilta.

Espoon kulttuuri- ja muinaismuistokohteet on inventoitu yleiskaavatyön yhteydessä. Tärkeät kulttuurialueet on merkitty karttaan, kuten myös suojeltavat luontokohteet. Kulttuuriympäristöjämme ovat mm. Espoonkartano, Rullavuoren huvila-puutarhakokonaisuus, Tapiola, Leppävaaran kartanon maat, Espoonlahden Soukanlaakson kulttuurimaisema sekä Suurpellon keskiaikaiset kylämäet. Nämä arvokkaat maisemat ominaispiirteineen on säästettävä jälkipolville.

Jokaisesta suuralueesta löytyy viheralueita liikkumiseen. Leppävaaran virkistysalueita edustaa mm. urheilupuiston alue ja Huopalahden ranta. Tapiolan seudulta löytyvät Silkkiniityt, Mankkaan Turvesuo ja Laajalahden Natura-alueet. Matinkylän-Olarin alueella on varjeltu Keskuspuiston rajoja ja suojeltu upea Friisinkallion luontoalue. Espoonlahdesta on säästetty Rullavuori sekä Sammalvuori ja Hanikan ulkoilualue enimmiltä osin. Sammalvuoreen on osoitettu kapea työpaikka-alue Länsiväylän viereen meluvalliksi. Kauklahden suuralueella viheralueita löytyy runsaasti Espoonkartanon alueelta, Espoonjokilaaksosta ja Näkinmetsästä. Näkinmetsään on osoitettu myös asutusta ja täytyy todeta, että mm. Näkinmetsä ja Hanikan metsä ovat sellaisia arvokkaita viheraluekokonaisuuksia, jotka vihreät olisivat säästäneet kokonaan, jos olisivat yksin saaneet päättää kaavasta. Tämä kaava on todellakin poliittisten ryhmien yhteistyöllä saatu kompromissi. On sellaisia kohteita, joiden puolesta jatkamme työtä asemakaavatasolla. Asemakaavoissa on pieniä puistoalueita rakennettujen alueiden sisällä. Näitä lähietäisyydellä olevia pikkupuistoja löytyy kaikkialta Espoosta ja näin tulee jatkossakin olla. Hyvä esimerkki tästä on Laajalahden Pyhänristin puisto, joka pitää säilyttää asukkaiden lähipuistona.

Otaniemen rannasta on ollut esillä tämän yleiskaavan vastaisia suunnitelmia. Kaavassa oleva satama-aluemerkintä vastaa nykyistä käyttötarkoitusta ja säästää upean rantabulevardin avoimet näkymät. Yksi vihreiden ohjenuora yleiskaavatyössä on ollut viimeisten vapaiden rantojen säästäminen virkistyskäyttöön. Otaniemen rannan lisäksi tässä yhteydessä on syytä mainita Hanikan upea merenrantametsä pitkospuineen, Westendin valion ranta ja Tvijälp sekä Kaitaan Hannusjärvi. Yleiskaavassa on tyydyttävä ratkaisu turvaamaan nämä rannat. Erinomaisesti yleiskaavassa säästetään Rullavuoren kalliopuutarha ja rantametsä, samoin Laajalahden Elfvikin metsä.

Eräs ongelmallinen kohde yleiskaavassa on vanhan Tapiolan alueella Itärannassa, jossa Hagalundin tunnelin suu on sijoitettu liian lähelle nykyistä asutusaluetta. Koska yleiskaava on suurpiirteinen, tunnelin suu täytyy asemakaavoituksessa siirtää etäämmälle nykyisestä asutuksesta.

Suomenojan alueelta löytyy yksi Suomen arvokkaimmista lintukohteista, Suomenojan allas, jossa elää mitä harvinaisempia lintuja, kuten uhanalainen liejukana ja harvinaiset harmaasorsa ja mustakurkku-uikku. Alueen jatkosuunnittelussa on turvattava lintulammen säilyminen. Lautakunta päätyi merkitsemään koko alueen selvitysalueeksi, koska alun perin paikalla ollut sekä kerrostaloalueen että laajan sataman mahdollistava merkintä todettiin laajudessaan ja raskaudessaan harkitsemattoman suureksi.

Koko yleiskaavaprosessi on ollut iso ponnistus, hieno osoitus kunnallisdemokratiasta. Kun luonnos oli nähtävillä vuonna 2004, asukkaat antoivat runsaasti palautetta kaavaan. Kaupunkisuunnittelulautakunta teki paljon työtä, paneutui huolella palautteeseen sekä luonto- ja kulttuuriselvityksiin. Me haimme yhdessä optimaalista ratkaisua, joka on monen kompromissin summa. Lautakunta työskenteli hyvässä hengessä toisiaan ja asukkaita kuunnellen ja teki luonnokseen lukuisia muutoksia. Kaavaehdotus oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2007 ja myös tuolloin saatiin asukaspalautetta, jonka lautakunta huomioi.

Vihreä ryhmä esittää kiitoksensa koko lautakunnalle ja sen hyvälle puheenjohtajalle Markkulalle työstä, josta voimme kaikki olla ylpeitä.

TOIVOMUSPONNET, JOTKA HYVÄKSYTTIIN VALTUUSTOSSA YKSIMIELISESTI

”Valtuusto toivoo, että Suomenojan alueen suunnittelussa ja kaavoituksessa turvataan ainutlaatuinen luontokohde, Suomenojan lintuallas ympäristöineen ja suojavyöhykkeineen. Arvokkaan linnuston säilyminen on yksi tulevan suunnittelun päätavoitteista.”

"Valtuusto toivoo, että Itärannan alueen ja Itärantaa sivuavan alueen asemakaavasuunnittelussa ja muussa jatkosuunnittelussa Kehä I:n tielinjaus sekä Kehä I:n liikennetunnelin suuaukko sijoitetaan yleiskaavavarauksen puitteissa mahdollisimman kauaksi Itärannan asutuksesta. Tämä ratkaisu noudattaa myös kaupunginhallituksen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisempia päätöksiä."

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com