Eduskuntatyö

Tällä sivulla kerron työstäni eduskunnassa vuosina 2007-2019. Työpäivään kuuluivat valiokuntien kokoukset, täysistunnot, edustajien kokoukset sekä järjestöjen ja lähetystöjen tapaamiset. Yhteydenpito kansalaisjärjestöihin ja äänestäjiin on tärkeä osa työtä, samoin seminaareihin ja paneelikeskusteluihin osallistuminen.

Blogissani kerron, mitä olen saanut aikaan eduskunnassa.

Katso myös kuvia eduskuntatyöstä.

Alle on koottu ne valiokunnat ja ryhmät, joissa olen työskennellyt.

Valiokunnat

Tarkastusvaliokunta, jäsen 2017-2019

Valiokunta käsittelee hallituksen vuosikertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen ja vaalirahoituksen valvontakertomukset sekä finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan erilliskertomukset, eduskunnan tilintarkastajien kertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluvia asioita ja laatia niistä mietintö sekä ponsiesityksiä täysistunnolle. Vuosina 2017-2018 syventymisen kohteina ovat asuntopolitiikan toimivuus sekä kotouttamisen toimenpiteiden vaikuttavuus. Seuraamme myös vuosittain harmaan talouden torjuntaan sekä rakennusten home- ja kosteustalkoisiin liittyviä kysymyksiä ja teemme esityksiä näitä koskevan lainsäädännön parantamiseksi.

Lakivaliokunta, jäsen 2017-2019

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunnan työssä korostuvat perheiden tasa-arvokysymykset, ylivelkaantumisen hillitseminen sekä talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen. Myös poliisin ja muiden viranomaisten toimintaan liittyvät kysymykset ja siten sisäisen turvallisuuden asiat ovat vahvasti esillä valiokunnan työssä.

Suuri valiokunta, jäsen 2015-2017

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua ja muodostaa Suomen kannan EU-neuvotteluihin. Asialistalla on monipuolisesti talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta, jäsen 2016-2017

Valiokunta käsittelee maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintää, elintarvikeasioita, metsästystä ja kalastusta, poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kaavoitusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa. Mielenkiinnon kohteina on bioenergia, työllisyys, Itämeren suojelu, metsäasiat, monimuotoinen luonto, eläinsuojelu sekä luomu- ja lähiruoan tuotanto.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta, jäsen 2015-2019

Suomi on ollut Pohjoismaiden neuvoston jäsen vuodesta 1955. Yhteistyön tavoitteena on alusta alkaen ollut kansalaisten, yritysten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden helpottaminen. Perinteisten yhteistyöalueiden kuten kulttuuri-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön rinnalle on noussut mm. kuluttaja-asiat ja ympäristöyhteistyö. 1990-luvun aikana Pohjoismaat ovat tiivistäneet suhteitaan Baltian maihin, Venäjään ja lähialueen kansainvälisiin järjestöihin. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on vakaus, ympäristökatastrofien välttäminen, meriturvallisuus, rikollisuuden ja tarttuvien tautien leviämisen ehkäiseminen. Lisäksi Itämeren alueella tavoitteena on energiamarkkinoiden avaaminen ja maiden energiajakelun turvaaminen.

Vuonna 2018 toimin Pohjoismaiden neuvostossa "Osaaminen ja kulttuuri" -valiokunnan puheenjohtajana. Lue lisää tiedotteesta.

Ryhmät

Vihreä eduskuntaryhmä

Vihreä eduskuntaryhmä kokoontuu viikoittain pohtimaan eduskuntatyössä merkittäviä kysymyksiä.

Uudenmaan edustajien neuvottelukunta (KENK)

Uusmaalaiset edustajat kokoontuvat säännöllisesti. Ryhmässä seurataan ja edistetään maakunnalle tärkeitä hankkeita.

Lapsen puolesta -ryhmä (pj)

Lapsiperheiden toimeentulo, lasten harrastukset, päivähoito, koulu ja terveys ovat tärkeitä asioita, joiden puolesta ryhmän edustajat tekevät yhteistyötä yli puoluerajojen. Ryhmän puheenjohtajuus kiertää vuosittain puolueelta toiselle. Olin ryhmän puheenjohtaja vuonna 2018.

Vamyt -ryhmä (pj)

Vammaisasiain yhteistyöryhmä toimii vammaisten osallisuuden, työllisyyden, vammaispalvelujen sekä esteettömän ympäristön puolesta. Olin ryhmän puheenjohtaja vuosina 2014-2019.

Omaishoidon tukiryhmä ja Muistikerho (vpj)

Olin mukana näiden ryhmien toiminnassa, joissa kannamme huolta ikäihmisten palveluista, tuesta ja hyvästä hoidosta.

Ympäristö- ja luontoryhmä (vpj)

Ympäristönsuojelu ja sen edistäminen politiikassa yhdistää ympäristöryhmän jäseniä yli puoluerajojen. Toimin ryhmän varapuheenjohtajana vuosina 2011-2015.

Eduskunnan naisverkosto

Eduskunnan naisverkosto kokoaa naisia keskustelemaan poliittisista kysymyksistä sekä edistää tasa-arvoa tukevaa lainsäädäntöä. Verkoston puheenjohtajuus kiertää vuosittain puolueelta toiselle. Olin verkoston puheenjohtaja vuonna 2013.

Tutkas

Tutkijoiden ja kansanedustajien seura syventyy tiedepolitiikkaan sekä koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseen. Ryhmä järjestää suosittuja säännöllisiä seminaareja, joissa tieteellistä tutkimustietoa tuodaan päätöksenteon tueksi.

Energiaremonttiryhmä

Energiaremonttiryhmässä kansanedustajia yhdistää huoli ilmastonmuutoksesta. Toimimme energiajärjestelmämme muuttamiseksi uusiutuvilla energialähteillä toimivaksi, älykkääksi ja energiatehokkaaksi.

Eduskunnan kasvuyrittäjyys -ryhmä

Olemme koonneet voimamme yli puoluerajojen, koska maamme tarvitsee lisää riskinottoa ja kasvuyrittäjyyttä sekä kaikille yrityksille suotuisamman toimintaympäristön. 

Eduskunnan lähiruokakerho

Ryhmä toimii kotimaisen lähiruoan puolesta.

Keliakiaryhmä ja Tuki- ja liikuntaelinryhmä (TULES)

Olin vihreän ryhmän edustaja näissä terveyskysymyksiin paneutuvissa ryhmissä.

Köyhyysryhmä

Ryhmässä kannetaan huolta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, etsitään keinoja köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi.

Eläinsuojeluryhmä

Ryhmä ottaa aktiivisesti kantaa eläinsuojelullisiin kysymyksiin.

Valiokunnat ja tehtävät kaudella 2011-2015

Talousvaliokunta

Valtionvarainvaliokunta (vj)

Valtionvarainvaliokunnan jaostot: asunto- ja ympäristöjaosto, kunta- ja terveysjaosto, maatalousjaosto

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen

Valiokunnat ja tehtävät kaudella 2007-2011

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta (vj)

Tulevaisuusvaliokunnan nanoteknologia -ohjausryhmä

ETYJ:n Suomen valtuuskunnan varajäsen (09-11)

Itämeren suojeluohjelman korkean tason seurantaryhmä

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com